Cegléd - Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Cegléd Város illetékességi területén lévő, lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény tulajdonlása esetén az építmény valamennyi helyiségére kiterjedő, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától független adófizetési kötelezettség, amely azt az adózót terheli, aki naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

Kulcsszavak: adatbejelentés, építményadó, Cegléd

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az építmény tulajdonjogának megszerzését, vagy a tulajdonjogban történt változást (a Földhivatali bejegyzést) követő 15 napon belül az adózónak az illetékes adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtani. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 
Mentes az építményadó alól Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 28/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete értelmében a magánszemély adóalany tulajdonában levő:
a) lakás céljára használt lakóépület és lakás,
b) külterületen a mezőgazdasági és zártkerti ingatlanon pihenés céljára berendezett építmény
(nyaraló),
c) belterületen pihenés céljára berendezett építmény (nyaraló), és
d) a gépkocsi tároló.
Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után került meghatározásra. Az adó mértékét Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 28/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az adó mértéke építmény esetében 600 Ft/m2/év.

Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.
 
A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Bevallás és kitöltési útmutató építményadó megállapításához üres űrlap” elnevezésű PDF formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában. 
Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően - a bejelentés elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére az ASP-ADO-031 számú „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
 

Az építmény tulajdonjogának megszerzését, vagy a tulajdonjogban történt változást (a Földhivatali bejegyzést) követő 15 napon belül az adózónak az illetékes adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtani. 
Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az adóztatás a korábban bejelentett adatok szerint történik.

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 

Az ügyintézési határidő a kérelem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Ügyfélre irányadó határidők: A tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "építményadó" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papíralapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Az adózó az építményadót az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) A befizetésére szolgáló számla neve és száma: Cegléd Város Önkormányzata Építményadó beszedési számla (11742025-15394772-02440000).
 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.

meghatalmazás

Cegléd Település