http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 és a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1535376497269&uri=CELEX:32012R0258 is felsorolt haditechnikai eszközök
 • harmadik országok részére történik a kivitele
 • a felhasználás célja:  nem kifejezetten katonai célú fegyverekre és lőszerekre vonatkozik.
 • ">

  Kiviteli engedély a 258/2012/EU rendelet szerint

  A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély külkereskedelemre feljogosító tevékenységi engedély és minden esetben az ügyletre vonatkozó tárgyalási engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető.

  A  258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedélyt kell kérni:

  1. Ha a haditechnikai eszköz a 156/2017 ( VI.16) Korm. rendelet 1. melléklet I. a)-c) és III. fejezeteiben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 és a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1535376497269&uri=CELEX:32012R0258 is felsorolt haditechnikai eszközök
  2. harmadik országok részére történik a kivitele
  3. a felhasználás célja:  nem kifejezetten katonai célú fegyverekre és lőszerekre vonatkozik.

  Kulcsszavak: 258/2018/EU rendelet szerinti kiviteli engedély, haditechnikai termék kivitele, illeték, csatolt okmányok

  Hatályos tevékenységi - és az ügyletre vonatkozóan tárgyalási engedéllyel rendelkező - vállalkozás, egyéni vállalkozó, költségvetési szerv kezdeményezheti.

  A 258/2012/EU rendelet szerinti engedélykérelem formanyomtatványt azon termékek harmadik ország részére történő kivitele esetén szükséges benyújtani, amelyek a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 1. melléklet I. a)-c) és III. fejezeteiben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 és a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1535376497269&uri=CELEX:32012R0258 is szerepelnek.

  I. A 258/2012/EU rendelet szerinti kivitelre vonatkozó forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:

  1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,

  2. a kérelmező adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

  3. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye, EORI száma

  4. a végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a külföldi szerződő partnerrel) neve, címe, székhelye, EORI száma

  5. az ügynök, képviselő (amennyiben nem egyezik meg a kérelmezővel) adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma)

  6. kivitel szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja

  7. behozatal szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja

  8. tranzit harmadik országok, és azok két karakteres ISO betűkódja

  9. a tervezett kiviteli vámeljárás alá vonást végző EU tagállamok, és azok két karakteres ISO betűkódja

  10. a kiszállítani kívánt haditechnikai eszköznek

  10.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,

  10.2. a megnevezése,

  10.3. a vámtarifaszáma,

  10.4. a mennyisége,

  10.5. a mértékegysége,

  10.6. az euróban meghatározott értéke,

  10.7. a jelölése,

  11. a végső felhasználás célja,

  12. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás.

   

  A kérelmet el kell utasítani, ha
  a) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,
  b) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország ellátásbiztonsági érdekeivel,
  c) a kérelmezett tevékenység, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy a Terrorelhárítási Központ írásos véleménye alapján terrorveszélyt jelent,
  d) a kérelmezett tevékenység akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,
  e) a kérelmezőnek a Hatósággal szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása van,
  f) a kérelmezett tevékenység ellentétes a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet  2.számú mellékletben http://http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 meghatározott kritériumokkal.

   

  A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli  engedély iránti kérelemről a Hatóság 60 napon belül dönt.

  Csatolandó okiratok

  1. Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás, harmadik ország beviteli engedélye vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentum,

  2. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazása az áru értékesítésére,

  3. tranzit harmadik országok illetékes hatósága által kiadott tranzitengedély, vagy a harmadik ország illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy a tranzithoz hozzájárul vagy a haditechnikai eszköz tranzitja nem engedélyköteles.

  ( amennyiben nagy számú fegyvert, fegyveralkatrészt illetve lőszert, lőszeralkatrészt kívánnak exportálni, úgy az egyedi jelölések a kérelem külön mellékleteként is benyújthatók (megnevezés, jelölés, érték, mennyiség, vámtarifaszám feltüntetésével)

  AZ ELJÁRÁS ILLETÉKMENTES 

  Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
  és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály,  nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv hatáskörében eljárva.

   

  Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

  A 258/2012 Eu rendelet szerinti kiviteli engedély iránti kérelem 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

  Hatóság által rendszeresített Végfelhasználói Nyilatkozat minta az alábbi link alatt letölthető: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

  A Korm. rendelet 1. melléklet I. a)-c) pontjában, és III. fejezetében http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 és a 258/2012/EU rendelet I. Mellékletében https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1535376497269&uri=CELEX:32012R0258 is felsorolt haditechnikai eszközök kivitele esetén az exportőr vállalkozás tulajdonosának és vezető tisztségviselőjének meg kell felelnie a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 5. §-ában http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95216.348542 meghatározott, ezen termékkörökre vonatkozó személyi követelményeknek.

  A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli  engedély iránti kérelem benyújtása elektronikusan történik.

  Ennek feltétele, hogy a cég törvényes képviselője vagy érvényes meghatalmazással rendelkező munkavállalója előzetesen regisztrálja a céget az MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek nyomtatvánnyal. Az E kérelem beküldésének menetéről részletes tájékoztatást találnak a hivatal honlapján.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

   

  http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

   

  Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980

  a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982

  Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 21. § és 12. melléklet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 

  az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 258/2012 EU RENDELETE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1527506517062&uri=CELEX:32012R0258

  Az eljárási illeték mértéke és megfizetésének szabályai: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 27. pont,  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
  Fellebbezés:az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116.§ (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

  BFKH KHENF