Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vétele

Felnőttképzési tevékenység minden szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatározott esetekben az annak alapján szervezett szakképzés.

Kulcsszavak: felnőttképzés, felnőttképzési információs rendszer, FINY, felnőttképzés folytatás, tevékenység, vállalkozás, bejelentés, engedély

Felnőttképzést folytató intézmények

Az engedélyezésre és felnőttképzési tevékenység bejelentésére irányuló kérelmet elektronikus úton a Pest Megyei Kormányhivatal által erre a célra rendszeresített online felületen kell benyújtani.

A felnőttképző engedély alapján végezheti a képzést, ha az

Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles, bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Pest Megyei Kormányhivatal felé.

A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani.

A Pest Megyei Kormányhivatal elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

A felnőttképzők nyilvántartása nyilvános, azt a Pest megyei Kormányhivatal a honlapján ( http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest ) közzéteszi.

A felnőttképző a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változást – a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének napjától számított – 30 napon belül köteles bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási szervnek.

A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli a felnőttképzőt, ha a felnőttképző:

Amennyiben a felnőttképző felnőttképzési tevékenységét megszünteti, azt felnőttképzési államigazgatási szerv részére haladéktalanul be kell jelenteni.

Engedély részben vagy egészben történő visszavonása.

Felnőttképzési tevékenység engedélyezésének ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő 60 nap.

Felnőttképzési tevékenység bejelentésének ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő 8 nap.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

A bejelentéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

 

A tevékenység engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

Az engedély megadása iránti kérelemhez csatolni kell:

A kérelem vagy bejelentés benyújtásával egyidejűleg a képző intézmény 3 ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

A felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv a Pest Megyei Kormányhivatal.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A Pest Megyei Kormányhivatal felügyeleti szerve – a felnőttképzési szakértők nyilvántartása vezetésével összefüggő ügyekben – az innovációs és technológiai miniszter.

Az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját szervezeti rendszerének keretén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére – az oktatókkal kötött megbízási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.

Kiknek adható engedély?

Annak a jogalanynak adható,

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NISZ ZRT.