Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Kulcsszavak: határon átnyúlás, time share, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, ingatlan időben megosztott használati joga, bejelentés, nyilvántartás

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

A határon átnyúló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltatónak bejelentést kell tennie a szolgáltatás felügyeletet ellátó Budapest Főváros Kormányhivatala felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

• a szolgáltató nevét, állampolgárságát,
• a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
• a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
• más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát, 
• a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
• az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött,
• a szolgáltató telefon és fax számát, valamint email címét (elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén),
• szolgáltató vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatásának lejártát,
• az ingatlan címét és helyrajzi számát,
• ingatlannak nem minősülő szállás esetén, az annak azonosítására szolgáló adatokat.
 

Az üzletszerű tevékenység keretében végzett  határon átnyúló jellegű tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység Magyarország területén történő jogszerű folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentés nélkül végzett, a kereskedelemről szóló törvényben definiált tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység határon átnyúlás keretében történő folytatása esetén Budapest Főváros Kormányhivatala bírságot szab ki és a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A szolgáltató a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően köteles bejelentését megtenni a szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság a szolgáltatót. A bejelentés nem megfelelése esetén a szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A bejelentéshez mellékelni szükséges:

• Erkölcsi bizonyítvány (Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének és annak igazolása, hogy nem áll tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.).
• A vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata személyes adatok kezelésére vonatkozóan nyilatkozata.
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/E. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
• Cégjegyzésre jogosult személy/ek aláírási címpéldánya/i.
• Az ingatlan jogerős használatba vételi engedélyének vagy építés alatt álló ingatlan esetében az építési engedély másolata.
• A szolgáltató nyilatkozata, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, egyúttal nyilatkozat a tevékenység folytatásának időbeli hatályáról.
• A bejelentésben megjelölt szállásra vonatkozó, 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend. szerinti magyar nyelvű írásbeli tájékoztató.
• A bejelentésben megjelölt  szállásra vonatkozó, 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend. szerinti magyar nyelvű szerződés.
• 3.000,- Ft illeték megfizetésének igazolása, Budapest Főváros Kormányhivatala számlaszáma: 10032000-01012107-00000000.

A 3000 Ft összegű eljárási illeték megfizetésének módjai: 

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen) 

aa) készpénz-átutalási megbízás útján (a Magyar Államkincstár eljárási illeték bevételi számlájára történő befizetéshez rendszeresített, a postán beszerezhető sárga csekken). 
ab) banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. 

b) eljárás megindításával egyidejűleg - a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel. 

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

A kereskedelmi hatósági és egyben szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A nem e-nyomtatvány elérhetősége:

Határon átnyúló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez

E-nyomtatvány elérhetősége:

Határon átnyúló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez ÁNYK

 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

 

BFKH KHENF