Érd - Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök vásárlásához, fogászati kezeléshez megállapított támogatás

Kulcsszavak: gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszer támogatás

 Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy,

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át.(71 250,- Ft), feltéve, hogy a gyógyászati kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 20%-át.

- egyedül álló esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át (85 500,- Ft), feltéve, hogy a gyógyászati kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 15%-át.

A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján vagy az ügyfélszolgálaton.

Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                      - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő    - tizenöt nap                                    

  • Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás - kérelem (formanyomtatvány)
  • gyógyszervásárlás igazolt költsége (mellékletben)
  • szakorvos igazolása, valamint a forgalmazó által a jogosult nevére kiállított számla a gyógyászati segédeszközökről
  • a kérelmező családjában élők jövedelemigazolása
  • havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról
  • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás
  • kapott vagy fizetett tartásdíj összegéről nyilatkozat

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott  települési támogatás - kérelem

Érd Település