Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem

Az egyedi forgalmi engedély  külkereskedelemre feljogosító hatályos tevékenységi engedély, és bizonyos esetekben tárgyalási engedély birtokában kérelmezhető. Nincs szükség tárgyalási engedélyre az EGT-államokban, az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Ausztrália, Japán, Kanada, Svájc és Új-Zéland államokban letelepedett végfelhasználók részére történő kivitelre, újrakivitelre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés kötéséhez, valamint garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetében sem. (A mentesség nem vonatkozik a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedélyre (polgári célú lőfegyver, lőszerkivitel)).

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály abban az esetben állít ki egyedi forgalmi engedélyt, ha az ügylet sem az általános, sem a globális engedély feltételeit nem teljesíti. A megkötött szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető, a forgalmi engedély szükséges az áruk konkrét behozatalához/beérkezéséhez, kiviteléhez/kiszállításához, illetve szolgáltatás igénybevételéhez vagy nyújtásához.

Kulcsszavak: egyedi forgalmi engedély kérelem, haditechnikai termék kivitele, haditechnikai termék behozatala, illeték, csatolt okmányok

Forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. Egyedi forgalmi engedély kiállítását hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek kezdeményezhetik.

Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető, ehhez forgalmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani a Hatósághoz.

A kivitelre, újrakivitelére vagy kiszállításra és szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem kötelező tartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,
4. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
5. a végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a külföldi szerződő partnerrel) neve, címe, székhelye,
6. a kiszállítani kívánt haditechnikai eszköz
6.1. 1. melléklet szerinti besorolása,
6.2. megnevezése,
6.3. vámtarifaszáma,
6.4. mennyisége,
6.5. mértékegysége,
6.6. euróban meghatározott értéke,
7. a végső felhasználás célja,
8. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás.

A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. a belföldi szerződő partner (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,
4. a magyar végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye,
5. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
6. a beszállítani kívánt haditechnikai eszköznek
6.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
6.2. a megnevezése,
6.3. a vámtarifaszáma,
6.4. a mennyisége,
6.5. a mértékegysége,
6.6. az euróban meghatározott értéke,
7. a végső felhasználás célja,
8. szükség esetén Nemzetközi Import Igazolás kiadására irányuló kérelem,
9. szükség esetén államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat iránti kérelem,
10. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás.

A kérelmet el kell utasítani, ha
a) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,
b) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország ellátásbiztonsági érdekeivel,
c) a kérelmezett tevékenység, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy a Terrorelhárítási Központ írásos véleménye alapján terrorveszélyt jelent,
d) a kérelmezett tevékenység akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,
e) a kérelmezőnek a Hatósággal szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása van,
f) a kérelmezett tevékenység ellentétes a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet  2.számú mellékletben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982meghatározott kritériumokkal.

Az egyedi forgalmi engedély iránti kérelemről a Hatóság 60 napon belül dönt.

A kivitelre, újrakivitelére vagy kiszállításra és szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelemhez csatolandó okiratok
1. Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentum,
2. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazása az áru értékesítésére.
 behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem tartalma                                                             

A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelemhez csatolandó okiratok
1. a belföldi címzett, valamint a végső felhasználó Végfelhasználói Nyilatkozata,
2. a Nemzetközi Import Igazolásra és a Végfelhasználói Nyilatkozatra, valamint a Szállítási Tanúsítványra vonatkozó kérelem, amennyiben azt a származási, illetve szerződő ország hatósága igényli.

a 156/2017(VI.16) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 értelmében amennyiben az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet.
 

Az egyedi forgalmi engedélyek benyújtása elektronikusan történik.

Ennek feltétele, hogy a cég törvényes képviselője vagy érvényes meghatalmazással rendelkező munkavállalója előzetesen regisztrálja a céget az MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek nyomtatvánnyal. Az E kérelem beküldésének menetéről részletes tájékoztatást találnak a hivatal honlapján.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

BEHOZATAL, BEÉRKEZÉS ESETÉN az eljárásért fizetendő eljárási illeték összege: 15 000 Ft 

KIVITEL, KISZÁLLÍTÁS ESETÉN ILLETÉKMENTES!

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály,  nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv hatáskörében eljárva.

Fellebbezésre nincs lehetőség a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Az egyedi forgalmi engedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

A kérelemhez csatolandó Végfelhasználói Nyilatkozat , Nemzetközi Import Igazolásra és a Végfelhasználói Nyilatkozatra vonatkozó kérelem mintája az alábbi link alatt letölthetők: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/hadikulker_2012/Egyediforgalmi

a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 20. § (9) bekezdése http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 értelmében a Hatóság az egyedi forgalmi engedélyben a Korm. rendelet 8. §-ban http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 20. § és 8. és 9. melléklet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Az eljárási illeték mértéke és megfizetésének szabályai: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 27. pont, Melléklet XVIII. fejezet, 73. § (2) bekezdés;  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
Fellebbezés:az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116.§ (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF