NKVH: Változás-bejelentő (Vállalkozás)

A Klímagáz adatbázisban szereplő ügyfelek az adataikban bekövetkezett változást kötelesek a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnak a változást követő 8 napon belül bejelenteni.

Kulcsszavak: változás-bejelentési iránti kérelem, kérelem vállalkozások részére, klímavédelemért felelős hatóság, Klímagáz adatbázis

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások (gazdálkodó szervezetek).

 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Változás-bejelentő űrlapot benyújtani elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy a klímavédelemért felelős hatóság határozatában foglalt előírásait megsérti, az azokban foglalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy a tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül vagy attól eltérően végzi, azt a klímavédelemért felelős hatóság klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy bírság alkalmazása szükségtelen, a klímavédelemért felelős hatóság mérlegelési jogkörben eljárva dönthet a klímavédelmi bírság kiszabásának mellőzéséről, egyidejűleg figyelmeztetve a jogsértőt az ismételt jogsértés jogkövetkezményeire.

Ügyfélre vonatkozó határidő:

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások az adataikban bekövetkezett változást kötelesek a változást követő 8 napon belül bejelenteni.

„Változás-bejelentő űrlap (vállalkozás)” megnevezésű elektronikus űrlap

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH