NKVH: Alkalmazás (berendezés) regisztrációjának törlése

A Hatóság az Ügyfél kérelmére az alkalmazás (a továbbiakban: berendezés) regisztrációját törli a Klímagáz adatbázisból, amennyiben a berendezés tekintetében a regisztrációs kötelezettség feltételei nem állnak fenn.

Kulcsszavak: berendezés, alkalmazás, átadás, üzemen kívül helyezés, klímagáz, Klímagáz adatbázis, klímahűtő, berendezés regisztráció, berendezés regisztrációjának törlése

Bármely természetes személy – jogi személy – jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult kérelmet előterjeszteni.

 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Berendezés törlése iránti kérelmet kell benyújtani, amelyben a törlés okát is meg kell jelölni. A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton, illetőleg elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe (25 nap) nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

 

 A Hatóság döntésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

Kérjük, hogy a kérelmében az Ügyfél az azonosításához szükséges adatok mellett minden esetben tüntesse fel F-Gáz ügyfélazonosítóját is (amennyiben rendelkezik vele).

NKVH