Energiahatékonyság - Határon átnyúló energetikai auditálási tevékenység folytatásával kapcsolatos kérelem - Természetes személy

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 35. § (1)-(2) bekezdés és (4)-(5) bekezdés alapján kérelmezhető az űrlap segítségével.
 

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, kérelem, auditálási tevékenység, regisztráció, adtváltozás, megszüntetés, hiánypótlás

Határon átnyúló energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki

Az energetikai auditor a bekövetkezéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak a névjegyzékben nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást.
Ha az energetikai auditor kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal a kötelezettség teljesítésére írásban felszólítja és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A bírság ismételten kiszabható.

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. melléklet A) táblázat 2. sora alapján.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül.

Az EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai auditor a Hivatal engedélye alapján láthat el Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai auditálási tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.  
EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai auditor Magyarország területén letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében történő energetikai auditálási tevékenységet akkor folytathat, ha megfelel az Ehat.tv. 28. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek azzal, hogy nem kell teljesítenie az Ehat.tv. 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai vizsgát, valamint az Ehat.tv. 28. § (3) bekezdése szerinti továbbképzést és megújító szakmai vizsgát.
A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén energetikai auditálási tevékenységet végző személy a működése során köteles betartani az energetikai auditálási tevékenység folytatására a törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott szabályokat.
A határon átnyúló szolgáltatás keretében energetikai auditálási tevékenység folytatására jogosult személyekre  megfelelően alkalmazni kell a törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben az energetikai auditorokra meghatározott szabályokat.
A Hivatal a névjegyzéki jelöléssel rendelkező, határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult természetes személyt és gazdálkodó szervezetet az Ehat.tv. 28. § (1a) bekezdése szerinti névjegyzékbe felveszi.
Az energetikai auditorok névjegyzékébe bejegyzésre kerülő energetikai auditor az Ehat.tv. 21/B. § (21) bekezdés alapján külön kérelem és díjfizetés nélkül kerül felvételre az  energetikai szakreferensek névjegyzékébe. 

MEKH