Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja szerinti – hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

">

Pécs - Ápolási támogatás

Ápolási támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét ellátó nagykorú, – Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja szerinti – hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Kulcsszavak: Ápolási támogatás, Ápolási segély, Ápolási díj, Gondozási díj, Betegápolás

Az ápolást végző nagykorú hozzátartozó.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani, melyhez rendelkezésre áll formanyomtatvány is.

A kérelemhez csatolni kell a 3/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet szerinti háziorvos igazolását.

A kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani.

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a - a megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben történő - visszafizetésre.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

A kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell bemutatni:

A család tagjainak jövedelemigazolását az alábbiak szerint kell benyújtani:

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Tartósan beteg az a 18. életévét betöltött személy, aki 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennálló

a) betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes

aa) étkezni,

ab) tisztálkodni,

ac) öltözködni,

ad) illemhelyet használni,

ae) lakását elhagyni,

feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy

b) olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul.

Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó, ha tartósan beteg személy ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét végzi, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, egyedülálló esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.

Az ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a.

Az ápolás vagy az állandó és tartós felügyelet tényének vizsgálata céljából a szociális központ a támogatás megállapítása és felülvizsgálata során környezettanulmányt készít.

Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a támogatást tovább kell folyósítani.

Az ápolási támogatás időtartama az ápolást végző személy szolgálati idejébe beszámít, és egészségügyi szolgáltatásra jogosít.

Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

az ápolási támogatásra való jogosultság felülvizsgálata során az ápolást végző személy az eljárást akadályozza, vagy nem működik együtt.

A kérelem benyújtásához rendelkezésre álló formanyomtatvány (az ápolást végző és az ápolt személy által aláírva).

Pécs Település