Építési műszaki ellenőrzésre vonatkozó szabályok

Az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának egyik résztvevője az építési műszaki ellenőr.  Építési műszaki ellenőr alkalmazását vagy megbízását törvény és kormányrendelet kötelezővé teheti.

Kulcsszavak: építkezés, építész, műszaki ellenőr, építési műszaki ellenőr, kamara, építő, építési napló, e-Mérnök, ellenőr, műszaki

Építési műszaki ellenőri tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (szakmai kamara).

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Építési műszaki ellenőri engedélyt az a természetes személy kaphat,

 

Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik építési műszaki ellenőri engedéllyel.

 

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha

 

Az építési műszaki ellenőr feladata

Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás végszámla kiegyenlítéséig tart.

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt – az építési naplóban igazoltan – haladéktalanul értesíteni.

 

Az építési műszaki ellenőr feladatai közé tartozik különösen:

 

Megbízatása

 

Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződés tartalmazza:

 

 

Szakterületek

 

Névjegyzék

 

 

Kamarai tagság

 

A műszaki ellenőrök is csak akkor végezhetik tevékenységüket, ha erre a kamarától engedélyt kaptak, számukra azonban nem kötelező a kamarai tagság. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehetnek tagjai a kamarának, a Mérnöki Kamara az önkéntes tagság keretében várja a felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező műszaki ellenőröket, akik így a kamara által kínált összes előnyt élvezhetik, egyúttal be kell, hogy tartsák a tagsággal járó előírásokat is.

A területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót,

Ha a szakma gyakorlója figyelmeztetés ellenére sem teljesíti az adatváltozás bejelentési kötelezettségét, adategyeztetési kötelezettségét, a területi kamara titkára őt 20 ezer forint bírsággal sújtja.

Az építésfelügyeleti hatóság számított építményértéket tartalmazó megkeresése alapján a felelős műszaki vezetőt, az építési műszaki ellenőrt az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt a kamara titkára bírsággal sújtja, melynek mértéke 100 ezer forint összegezve a számított építményérték 20 millió forintot meghaladó részének 0,5%-val, de legfeljebb 300 ezer forint.

A kamara az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet értelmében súlyosabban minősülő esetekben a szakmagyakorlási tevékenység folytatását megtilthatja.

A területi kamara titkára a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, ha a bejelentés megfelel az előírt követelményeknek, nyilvántartásba veszi, mely tényről igazolás megküldésével a bejelentőt értesíti

A kérelem benyújtásakor 30 ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára az építészeti-műszaki ellenőri tevékenység folytatására engedélyt kérelmező személy.

Elsőfokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára jár el.

Másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

Illetékes Kamara főtitkára

Mikor és ki nem lehet építési műszaki ellenőr?

Az e-Mérnök rendszer segítségével a mérnöki kamara tagjai és a köztestület által nyilvántartott szakemberek egyszerűen és felhasználóbarát módon tudják intézni kamarai ügyeiket. A belépéshez ügyfélkapus, illetve email / jelszó alapú azonosítást használhatnak.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

NISZ ZRT.