MISKOLC - Egyéb adóügyek

Az „Egyéb adóügyek” elnevezésű nyomtatvány valamennyi olyan tartalmú beadvány elektronikus úton történő benyújtására alkalmas, melyre külön formanyomtatvány nincs rendszeresítve (pl. nyilatkozat, észrevétel, fellebbezés, végrehajtási kifogás, felszámoló, végelszámoló, vagyonfelügyelő nyilatkozatai, egyéb csatolt dokumentumok pl. meghatalmazás) benyújtása esetében

Kulcsszavak: MISKOLC - Egyéb adóügyek

Adózó az a személy, akinek, illetve amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, vagy önkormányzati rendelet írja elő.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Fellebbezés előterjesztésére jogosult az, akire a döntés rendelkezést tartalmaz.

Végrehajtási kifogás előterjesztésére jogosult az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő hatóság, illetve az, akinek a végrehajtás jogát, vagy jogos érdekét sérti.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a beadványt joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével küldhetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon beadványaikat.

Az általános ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A fellebbezést, és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni.

Végrehajtási kifogást a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 15 napon belül lehet előterjeszteni, objektív határidő: 6 hónap.

Papír alapon benyújtható űrlap

Egyéb adóügyek

Elektronikus űrlap

Egyéb adóügyek

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben az adott ügyre vonatkozóan rendelkezésre áll egyedi nyomtatvány, a beadványt annak alkalmazásával szükséges benyújtani.

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A helyi adókról szóló 1990. C. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási intézkedésekről szóló 2017. évi CLIII. törvény

Miskolc Település