Haditechnikai tranzitengedély iránti kérelem

A tranzitengedély tranzit tevékenység végzésére jogosító hatályos haditechnikai tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető, egyes haditechnikai termékek Magyarország területén történő áthaladásához szükséges. Tranzit alatt olyan szállítmányt értünk, amely során az áru vámjogi helyzetében változás nem történik. Jogszabályban meghatározott esetekben keret tranzitengedély kérelmezhető.

Kulcsszavak: tranzitengedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, keret tranzitengedély

Tranzit tevékenységre jogosító haditechnikai tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek.

Haditechnikai eszköz tranzitjához tranzitra vonatkozó tevékenységi engedély és egyes ügyletekre vonatkozó tranzitengedély szükséges. A tranzitengedélyezési eljárás tranzit kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

Kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az eladó neve, címe,
4. a címzett neve, címe,
5. a vevő (amennyiben nem egyezik a címzettel) neve, címe,
6. a szállítmányozó neve, címe,
7. a feladás helye, időpontja,
8. a célállomás ország, város szerinti megnevezése,
9. magyar tranzit határállomások
9.1. belépő,
9.2. kilépő,
10. az indító ország exportengedélyének száma, érvényessége,
11. a címzett ország importengedélyének vagy nemzetközi import igazolásának vagy végfelhasználói nyilatkozatának száma, érvényessége,
12. a kilépési irányban lévő ország által adott tranzitengedély száma, érvényessége,
13. a szállító eszköz azonosítója,
14. csomagolási adatok (bruttó-, nettó súly, Colli szám)
15. a termék
15.1. megnevezése,
15.2. mennyisége,
15.3. mértékegysége,
15.4. vámtarifaszáma,
15.5. veszélyességi besorolása (RID/ADR/DGR/UN/CML),
16. dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.

A kérelmen pontos tájékoztatást kell adni
a) a konszignált áru szakszerű megnevezéséről (8-számjegyes VTSZ azonosítóval és ML fejezetszámmal),
b) veszélyességi osztály besorolásáról (ADR/RID/UN) és CML fejezet szám,
c) összesített csomag szám, bruttó és nettó súlyadatokról, 
d) a tranzakcióban szereplőkről (szállító, szállítmányozó, vevő/végfelhasználó), és 
e) a belépési és kilépési határállomásokról.     

A kérelmet el kell utasítani, ha az

a) ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,

b) ellentétes Magyarország nemzetgazdasági érdekeivel,

c) nemzetbiztonsági érdeket sért,

d) akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,

e) ellentétes a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 2. mellékletben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 meghatározott kritériumokkal.

A tranzitengedély iránt benyújtott kérelemről a Hatóság 15 napon belül dönt.

Tranzit ügylet esetén az áru Európai Unió belső határán történő kilépését a tranzit engedéllyel rendelkező vállalkozás köteles a szállítmány kilépését követő 5 napon belül a Hatóság részére írásos formában bejelenteni, s ezt követően az engedély eredeti példányát 15 napon belül megküldeni a Hatóság részére.

1. a hivatalos csomagolási lista vagy a csomagolási részleteket tartalmazó kereskedelmi számla,
2. a szállítmányt indító ország kiviteli engedélye,
3. a rendeltetési ország Végfelhasználói Nyilatkozata, beviteli engedélye, vagy Nemzetközi Import Igazolása,
4. ha a rendeltetési hely nem szomszédos országban található, a tranzit kilépési irányba eső szomszédos ország tranzitengedélye,
5. kérelem a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet szerinti adattartalommal       

6. a Hatóság indokolt esetben a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 24.§ (5) bekezdésben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 meghatározott adatokon túl egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet.

 

Illetékmentes.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály, nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv hatáskörében eljárva.

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Küldő és célországtól függetlenül az alábbi termékekre szükséges tranzit engedély:

- a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 1. melléklet

I. fejezet a)–c) pontjában,

II. fejezet a) és b) pontjában,

III. fejezet

IV. fejezetében,

VII. fejezet a)–f), h), valamint i) pontjában, továbbá

VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközök.http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982

A fenti termékkörökön kívüli haditechnikai eszközök tranzitja nem engedélyköteles, ha a küldő- vagy célország az alábbi körbe tartozik: EU tagállamok, Norvégia, Lichtenstein, Svájc, Izland, Ausztrália, Japán, Kanada Új-Zéland, USA.

 

Az egyedi tranzitengedély a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 11. melléklet II. részének 3-4. pontjában meghatározott okiratok http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 hatályossági idejének lejártáig, de legfeljebb 3 hónapig hatályos, és a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 3 hónappal meghosszabbítható.

A keret tranzitengedély 12 hónapig hatályos azzal, hogy a a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 11. melléklet II. részének 3-4. pontjában http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 meghatározott mindenkor hatályos okiratokat meg kell küldeni a Hatóságnak. A keret tranzitengedély lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

A tranzitengedély iránti kérelem benyújtása elektronikusan történik.

Ennek feltétele, hogy a cég törvényes képviselője vagy érvényes meghatalmazással rendelkező munkavállalója előzetesen regisztrálja a céget az MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek nyomtatvánnyal. Az E kérelem beküldésének menetéről részletes tájékoztatást találnak a hivatal honlapján.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 24. § és 11. melléklet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 27. pont http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
Fellebbezés:az általános közigazgatási rendtartásról szóló CL. törvény 116. § (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF