Beépített tűzjelző- és oltóberendezés engedélyezési eljárása

Jogszabályi követelmények alapján tervezett és létesített tűzjelző- és oltóberendezés tűzvédelmi hatóság által történő jóváhagyása.

Kulcsszavak: Tűzjelző, tűzoltó, tűzvédelem, tűzoltóság, tűzvédelmi hatóság, engedély, OKF, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. 

Az engedélyezés iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani. A kérelem papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be.

A fentiek irányadók, ha önkéntes vállalás alapján létesítettek vagy telepítettek / bővítettek / szüntettek meg beépített tűzjelző- vagy tűzoltó berendezést.

A beépített tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szabályok megsértéséért bírság szabható ki.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

A kérelemnek a kérelmező azonosításához szükséges adatain és elérhetőségein túl tartalmaznia kell:

Kötelező mellékletek:

Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért 3 ezer forint illetéket kell fizetni.

Illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség.

Bizonyos tűzoltó, tűzjelző berendezés engedélyezési ügyekben a katasztrófavédelem területi szerve jár el első fokon is, például magas építmények, erőművek, kórházak esetén.

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

Fontos határidők

A berendezés létesítési engedélye 3 évig hatályos, ezalatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha az engedélyt követő 3 éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

Mikor nem kell egy meglevő berendezés átalakítását, bővítését engedélyeztetni?

és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik. Ennek az esetben a tervezőnek a változtatást a megvalósulási tervben át kell vezetnie, és le kell folytatni az üzembe helyezési eljárást.
 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

NISZ ZRT.