Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Budapest Főváros Kormányhivatala törli a közhiteles hatósági nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki azt maga kéri.

Kulcsszavak: Utazási iroda, törlés, utazásszervezés, utazásközvetítés, utazásszervezői tevékenység, utazásközvetítői tevékenység, nyilvántartás, nyilvántartásból törlés

A Budapest Főváros Kormányhivatala utazásszervezői és közvetítői tevékenységet végző vállalkozásokról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásában szereplő vállalkozás képviseletére jogosult személye/i, vagy az általuk meghatalmazott.

Az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó köteles a kereskedelmi hatóság felé bejelenteni.

A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. a vállalkozás azonosíthatóságára vonatkozó adatok (az utazási vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma)
2. az utazási vállalkozás képviseletére jogosult neve, elérhetősége
3. arra vonatkozó bejelentés, hogy tevékenységét megszüntette

A bejelentéshez a vonatkozó mellékleteket csatolni szükséges.
 

A tevékenysége megszüntetésének bejelentését elmulasztó személy vonatkozásában a hatóság hivatalbóli eljárást indít, melynek lezárásaként döntést hoz a nyilvántartásból való törlésről. 

Aki az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységét meg kívánja szüntetni, köteles ez irányú szándékát a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé bejelenteni a tevékenység megszüntetését követően.

A bejelentést a hatóság 8 napon belül ellenőrzi, a bejelentés megfelelése esetén a szolgáltatót a nyilvántartásból törli és erről az ügyfél részére igazolást állít ki. 

A bejelentéshez mellékelni szükséges:

1. 10.000,- Ft eljárási díj befizetésének igazolása (Budapest Főváros Kormányhivatala számlaszám: 10023002-00309653-00000000) (a befizetés igazolása másolatban is megküldhető)
2. Nyilatkozatok a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-e) pontjai alapján
3. Nyilatkozat a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése alapján 

A bejelentéshez 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kell igazolni.

A befizetést:

  1. fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás), 
  2. készpénz-átutalási megbízás, vagy 
  3. az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján

kell teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az 1. és 3. pont szerint van lehetőség.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

A nem e-nyomtatvány elérhetősége:

Formanyomtatvány utazási vállalkozás tevékenységének megszüntetése bejelentéséhez

E-nyomtatvány elérhetősége:

Általános nyomtatvány a 365/2016.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott egyes hatósági feladatokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII.21) NGM rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

 

BFKH KHENF