Kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által kezelt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok és az azokkal kapcsolatos eljárás.

Kulcsszavak: alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, hazai közfinanszírozású támogatás, kutatás-fejlesztés, pályázati kiírás, kedvezményezett, támogatási szerződés, támogatói okirat

A pályázat benyújtására, a támogatási szerződések megkötésére és módosítására, továbbá a beszámolók (rész és záróbeszámolók, fenntartási és előrehaladási beszámolók) előterjesztésére jogosultak körét a pályázat jellegétől függően az egyes pályázati kiírások határozzák meg (természetes és/vagy jogi személyeknek a támogatási cél által meghatározott köre).

Az NKFI Hivatal az NKFI Alap kezelő szerveként kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati kiírásokat tesz közzé, amelyek alapján közfinanszírozású támogatás iránti támogatási kérelem nyújtható be. Az NKFI Alapból támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó és természetes személy részére nyújtható. Az adott pályázati kiírás rendelkezik arról, hogy a pályázati kiírás keretében ki nyújthat be támogatási kérelmet, illetve, hogy a támogatási kérelem önállóan vagy konzorcium keretében nyújtható-e be.

A támogatási kérelemnek meg kell felelnie a pályázati kiírásban meghatározott befogadási és formai követelményeknek. Ha a támogatást igénylő a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás szerint lehetőség van hiánypótlásra és a hibák, hiányosságok kijavítására. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja határidőn belül vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

 

A befogadási és formai szempontoknak megfelelt pályázat a pályázati kiírásban meghatározott szakmai kritériumok szerint értékelésre kerül, amely alapján kialakul a támogatásra javasolt pályázatok listája. A pályázatok támogatásáról az innovációért és technológiáért felelős miniszter dönt. Az NKFI Hivatal a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatja a pályázót a támogatási döntésről. Pozitív tartalmú támogatói döntés esetén támogatási szerződés megkötésére vagy támogatói okirat kibocsátására kerül sor.

 

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján kerül sor a támogatást nyert kutatás-fejlesztési, innovációs projekt finanszírozására. A támogatás folyósítására előleg vagy utófinanszírozás formájában kerül sor, egy összegben vagy részletekben. A támogatott projekt megvalósításáról a támogatást elnyert kedvezményezettnek szakmai és pénzügyi (rész)beszámolót kell benyújtania.  A támogatási szerződések/ kibocsátott támogatói okiratok módosításával, a (rész)beszámolóval, valamint a szakmai fenntartási és előrehaladási beszámolóval kapcsolatos információkat és dokumentumokat a kedvezményezettnek az NKFI Hivatal részére kell eljuttatnia. Ha a kedvezményezett valamely adatot hibásan, hiányosan ad meg vagy valamely dokumentumot hibásan, hiányosan nyújt be, és a támogatási szerződés/ támogatói okirat lehetőséget nyújt a hiánypótlásra, és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, az NKFI Hivatal megfelelő határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - felszólítja a kedvezményezetett azok javítására, pótlására. Ha a kedvezményezett a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, az NKFI Hivatal vagy az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kérelmet a beérkezett adatok alapján bírálja el.

Amennyiben a kutatás-fejlesztési, innovációs projekt konzorcium keretében valósul meg, a konzorcium tagjainak konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötniük, amely szabályozza a konzorciumvezető és a konzorcium többi tagjának feladatait, felelősségét és részesedését a kutatási eredményekből. Konzorcium keretében megvalósuló projekt esetében az NKFI Hivatal a konzorcium tagjainak közvetlenül folyósítja a részükre megítélt támogatást.

Pályázati szakaszban:

Amennyiben a támogatást igénylő nem teljesíti a pályázati kiírásban előírt követelményeket, vagy a hiánypótlási felszólításban foglaltakat, a támogatási kérelem elutasításra kerül.

Nyertes pályázat esetén a projekt megvalósításának szakaszában:

Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti támogatási szerződésben/támogatói okiratban előírt kötelezettségeit, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott esetekben sor kerülhet a támogatás folyósításának felfüggesztésére, a támogatás részbeni visszafizetésére vagy – a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése és kamat fizetése mellett – a támogatási szerződés megszüntetésére/támogatói okirat visszavonására.

A részletszabályokat a vonatkozó jogszabályok és a támogatási szerződés/támogatói okirat határozzák meg.

A pályázati kiírás és a támogatási szerződés/támogatói okirat határozza meg.

A támogatás igénylője (pályázó), illetve a támogatás kedvezményezettje által benyújtandó dokumentumok körét a pályázati kiírás határozza meg.

Felettes szerv:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Jogorvoslat:

Az NKFI Alap terhére, pályázati úton biztosított költségvetési támogatással, illetve annak igénylésével (pályázat vagy kérelem) összefüggésben az NKFI Hivatalnál, mint az NKFI Alap kezelő szervénél kifogást  a pályázati úton biztosított költségvetési támogatást igénylő vagy a kedvezményezett nyújthat be abban az esetben, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba, a támogatói okiratba/támogatási szerződésbe ütközik.

A kifogást az NKFI Hivatal, illetve az NKFI Alapért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium által hozott döntésben meghatározott határidőn belül kell benyújtani. Amennyiben nincs ilyen határidő megszabva a döntésben, akkor azt a kifogásolt intézkedésről, vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban kell benyújtani.

 

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 

Érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha: 

 

Nem nyújtható be kifogás:

 

Amennyiben az NKFI Hivatal a kifogásban foglaltakkal egyetért, megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, ellenkező esetben továbbítja a kifogást az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. Ezt követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kifogást annak kézhezvételtől számított 30 napon érdemben bírálja el. Az elbírálás határideje egy alkalommal, a határidő lejárta előtt – a kifogás benyújtójának egyidejű tájékoztatása mellett – további 30 nappal meghosszabbítható. Ha a kifogás alapos, az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye. A kifogás benyújtásával kapcsolatos további követelmények, valamint a kifogás benyújtásának módjára vonatkozó információk megtalálhatók az NKFI Hivatal honlapján, az alábbi linken:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/ugyfelszolgalat/jogorvoslat

Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020. 10. 02.

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

NKFI HIVATAL