Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szállás rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos időtartamra történő használat jogának (üdülési jog) biztosítása. Közismert nevén time-share szolgáltató tevékenység.  Aki ezt a tevékenységet kívánja Magyarországon (letelepedés keretében) folytatni az erre irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A szolgáltatási törvény értelmében a letelepedett szolgáltató az, aki a gazdasági tevékenységet ténylegesen és tartósan, huzamos jelleggel folytatja Magyarországon az erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján. A kereskedelmi hatóság a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról nyilvántartást vezet.

Kulcsszavak: time share, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, ingatlan időben megosztott használati joga, szállás időben megosztott használati joga, bejelentés, nyilvántartás

A törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) hatályos, közhiteles nyilvántartásában szereplő cégképviseletre jogosultak,
egyéni vállalkozó,valamint az általuk meghatalmazott, képviseleti jogosultságot igazolók.

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység megkezdését ill. folytatását be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

Az üzletszerű tevékenység keretében végzett  tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység Magyarország területén történő jogszerű folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentés nélkül végzett, a kereskedelemről szóló törvényben definiált tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása esetén Budapest Főváros Kormányhivatal bírságot szab ki és a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A szolgáltató a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően köteles bejelentését megtenni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság a szolgáltatót. A bejelentés nem megfelelése esetén a kereskedelmi hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

Magát a bejelentést (mely tartalmazza az alábbi adatokat: a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén, székhelye, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése, a vállalkozás cégjegyzékszáma, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartási száma, a vállalkozás telefon és fax száma, valamint email címe (elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén, vállalkozás vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatásának lejártát, a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány számát, az ingatlan címét és helyrajzi számát, ingatlannak nem minősülő szállás esetén, az annak azonosítására szolgáló adatokat.)

Továbbá:
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének és annak igazolása, hogy nem áll tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (erkölcsi bizonyítvány)
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/E. § (2) bekezdés b) pontja alapján
• A bejelentésben megjelölt szállásra vonatkozó, a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend.szerinti magyar nyelvű írásbeli tájékoztató (Tájékoztatási formanyomtatvány)
• A 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend.szerinti magyar nyelvű szerződés 
• az ingatlan használatba vételi engedélyének vagy építés alatt álló ingatlan esetében az építési engedély másolata,
• A vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
• eljárási díj befizetésének igazolása

A bejelentéshez 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kell igazolni.

A befizetést:

  1. fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás), 
  2. készpénz-átutalási megbízás, vagy 
  3. az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján

kell teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az 1. és 3. pont szerint van lehetőség.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

Nyomtatvány a tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) tevékenység bejelentéséhez Magyarországon letelepedett szolgáltatók részére

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

BFKH KHENF