Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság  elé terjeszti elbírálásra. A lakásbérleti szerződést a kiválasztott bérlő a bérbeadó Városgondozási Zrt-.vel köti meg. 

">

GYÖNGYÖS – LAKÁSBÉRLET

Önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázati úton kerülhet sor. Az üres, pályázható lakásokra vonatkozó pályázatot a kezelő szerv tájékoztatása alapján a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportja jelenteti meg és a beérkezett pályázatokat elbírálásra az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság  elé terjeszti elbírálásra. A lakásbérleti szerződést a kiválasztott bérlő a bérbeadó Városgondozási Zrt-.vel köti meg. 

Kulcsszavak: adatlap bérlakás határidő hiánypótlás igazolás lakásigénylő nyilvántartásbavétel óvadék pályázat szerződés

Lakás bérletére az a nagykorú személy jogosult, aki

      a) magyar állampolgár és az, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,

      b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, és a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát 

           Magyarország területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

      c) harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

      d) hontalan, ha ilyen jogállásúnak ismerték el.

Önkormányzati lakás bérletére fentieken túl jogosult az a nagykorú személy, aki

 1. nem rendelkezik lakástulajdonnal, vagy lakás használatára feljogosító vagyoni értékű joggal,
 2. rendelkezik ingatlantulajdonnal, illetve vagyoni értékű joggal, de ezen jogát tőle független okok miatt, vagy nem a saját, a használatot korlátozó döntése miatt - hitelt érdemlő módon igazoltan - gyakorolni nem tudja
 3. nem rendelkezik a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl olyan forgalomképes ingóságokkal, amelyek külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 50-szeresét, együttes forgalmi értékük a hetvenszeresét meghaladja.

Az  a) - c) pontban szereplő tényezőket az együtt költöző személyek vonatkozásában is vizsgálni kell.

Bérlakás bérbeadásának feltétele, hogy a lakásigénylő önkormányzati lakás bérletére kérelmet nyújtson be, majd a nyilvántartásba vett kérelem alapján sikeresen pályázzon önkormányzati lakás bérletére. Mind a kérelem, mind a pályázat pozitív elbírálásának feltétele, hogy az általános bérbeadási feltételeknek megfeleljen. A kérelem benyújtása folyamatos.

A nyertes pályázónak a kijelölésről értesítő határozat kézhezvételét követően kell kötni a bérbeadóval szerződést, amelyet közjegyzői okiratba kell foglaltatnia.

A lakásbérleti szerződés megkötését követően a közmű és külön szolgáltatást nyújtó szervezetekkel szerződést kell kötnie.

Benyújtó személye: a lakásigénylő

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy továbbra is papír alapon intézheti az ügyét, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, melyet személyesen vagy postán keresztül kell benyújtani a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportja részére a pályázatban megadott határidőben. A nyomtatvány személyesen átvehető a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjánál, vagy letölthető a » Nyomtatványok (https://gyongyos.hu)/Vagyongazdálkodás oldalon.

Nem lehet bérlő (érvénytelen a pályázat), aki pályázatát valótlan adattartalommal vagy késedelmesen nyújtja be, illetve hiányosan és a hiánypótlásra adott határidőben nem teljesíti. A közjegyzői okiratba foglalás hiányában a bérleti szerződés nem lép hatályba.

Ha a kijelölt bérlő mulasztása miatt a bérleti szerződés nem jön létre, a bérbeadó szerződéskötési kötelezettsége megszűnik.

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával megvizsgálja, és a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt annak befogadásáról, és a lakásigénylőnek a lakásigénylők nyilvántartásába történő felvételéről, vagy a nyilvántartásba történő felvétel elutasításáról.

A zártkörű pályázaton kizárólag a pályázat közzétételének időpontját megelőző 15 nappal korábban benyújtott kérelem alapján érvényesen nyilvántartásba vett lakásigénylők vehetnek részt. A 15 nappal korábbi benyújtási határidő alól – az igénylő által hitelt érdemlően igazolt rendkívüli élethelyzet esetén – a Polgármester felmentést adhat.

A beérkezett ajánlatok érvénytelenségéről és az üres lakások pályázati úton való bérbeadásáról az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság lehetőség szerint legkésőbb a jelentkezési lapok beérkezésének határidejétől számított 45 napon belül dönt.

 A bérbeadó írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül a kijelölt bérlő köteles bérleti szerződést kötni a Városgondozási Zrt-vel.

A lakásbérleti szerződés megkötését követő 15 napon belül a bérlő köteles a bérleményre vonatkozó közüzemi szerződéseket, hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést, illetőleg az különszolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket megkötni.

» Nyomtatványok (gyongyos.hu) linkről indítva: kitöltve, aláírva, e-papíron (https://epapir.gov.hu)  csatolmányként benyújtva.

            1.) a kérelem  és a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelemigazolás:

                 - munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással - egyéni

                   vállalkozásból eredő jövedelmet, vagy társas vállalkozásból származó tagi és osztalék jövedelmet NAV (APEH)  által  kiállított

                   igazolással

                 - munkanélküli ellátást a megállapító, megszüntető határozattal és a postai kifizető bizonylattal, ha nem részesül ellátásban, a

                   Munkaügyi Központ erről szóló igazolásával,

                - egyéb jövedelmet (pl.: családi pótlék, GYES, árvajáradék, szociális támogatások, stb.) a folyósító által kiállított igazolással


           2.) Az ingatlanvagyont a Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala ingatlan-nyilvántartási rendszeréből kiállított nem hiteles

                tulajdoni lap másolattal kell igazolni.

           3.) A hozzátartozói minőséget:

               - házasságot, bejegyzett élettársi kapcsolatot anyakönyvi kivonattal

               - elvált családi állapotot, illetőleg bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését a jogerős bírósági ítélettel, végzéssel, anyakönyvi

                 kivonattal

              - élettársi kapcsolatot közjegyző előtt tett nyilatkozat másolatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni

           4.) Oktatási intézményben tanuló eltartott esetében iskolalátogatási igazolás/ hallgatói jogviszony igazolás

           5.) Mozgáskorlátozottság, tartós betegség fennállása esetén orvos által kiállított igazolás

           6.) Lakás előtakarékosság esetén a pénzintézet igazolása vagy a megkötött szerződés másolata

           7.) A gépkocsi értékét, annak forgalmi engedélye alapján kiállított EUROTAX alapján kell igazolni

           8.) Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolat

Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására a leendő bérlő a szerződés megkötésekor óvadékot köteles fizetni.

Az óvadékot a leendő bérlő a bérbeadó által meghatározott számlára fizeti meg. Az óvadék mértéke a Lakásrendelet szerinti I – II. kategóriába sorolt lakások esetén egyszeri 50 000 Ft, a III. kategóriába sorolt lakások esetén egyszeri 100 000 Ft. A bérbeadó engedélyezheti az óvadék legfeljebb 2 egyenlő részletben történő megfizetését, amennyiben az egyösszegű befizetés a bérlő megélhetését – családi, jövedelmi, vagyoni vagy szociális helyzetére tekintettel – súlyosan veszélyeztetné. Az óvadék első részletét a bérleti szerződés megkötésekor ebben az esetben is meg kell fizetni. Az óvadék fennmaradó része megfizetésének elmulasztása esetén a bérleti jogviszony felmondásának van helye.

A nyilvántartásba vételi kérelem és a pályázat benyújtása díj- és illetékmentes.

A bérleti díjon felül a bérlő kötelezettsége a fenntartási költségek, továbbá a rendeletben meghatározott külön szolgáltatások költségének megfizetése. A bérlőt terheli a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásának költsége, valamint – a jövedelmi helyzettől függően csökkentett lakbért fizető bérlők kivételével – kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Gyöngyös Város Polgármestere (nyilvántartásbavételi kérelem elbírálása)

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportja (kérelem, pályázat benyújtásának helye)

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (bérlő kiválasztás)

Városgondozási Zrt. (bérleti szerződés megkötése)

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni egyedi kérelemmel, indoklással ellátva.

A zártkörű pályázaton kizárólag a pályázat közzétételének időpontját megelőző 15 nappal korábban benyújtott kérelem alapján érvényesen nyilvántartásba vett lakásigénylők vehetnek részt.

A pályázónak a pályázati adatlapon meg kell jelölnie a befogadott kérelmében rögzítettekhez képest bekövetkezett adatváltozásokat, csatolnia kell az adatváltozásokat igazoló dokumentumokat, továbbá a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelmi viszonyaira vonatkozóan nyilatkoznia és nyilatkozatát a szükséges dokumentumokkal alá kell támasztania.

Az a pályázó, akinek a pályázata benyújtását megelőző 3 hónapban az egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori minimálbér család esetében 40 %-át, egyedülálló esetében 50 %-át, kizárólag a III. kategóriába tartozó, összkomfortos, komfortos lakás bérletére pályázhat. Amennyiben a pályázó ettől eltérően az I – II. kategóriába tartozó, alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérletére kíván pályázatot benyújtani, egyidejűleg vállalnia kell, hogy a lakás komfortfokozatának növelését eredményező átalakítást, korszerűsítést végez. 

Az együttlakó személyek számára figyelemmel legfeljebb az alábbi nagyságú lakás adható bérbe:

- három személyig: egy - kettő lakószobával,

- öt személyig: másfél - három lakószobával,

- ötnél több személy esetében: kettő - négy lakószobával, ahol egy főre legalább 6 m2 alapterület biztosított.

A Gyöngyös, Róbert K. u. 19/1. szám alatti ingatlanban lévő szobabérlet legfeljebb 2 fő részére adható bérbe.

             Az együttlakó személyek számának meghatározásánál a bérletre jogosultat(kat), kiskorú gyermekét és a vele állandó jelleggel együttlakó azon személyeket kell figyelembe venni, akik a Lakástörvény értelmében a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatók be a lakásba.

Az érvényes pályázati ajánlatok elbírálása során a Bizottságnak elsődlegesen azt kell mérlegelnie, hogy a megpályázott lakás bérleti díjának és egyéb fenntartási költségeinek rendszeres megfizetése a pályázó esetében mennyiben látszik biztosítottnak.

A bizottságnak másodlagosan azt kell megvizsgálnia, hogy a pályázó jövedelmi, és vagyoni helyzete mennyire teszi lehetővé számára, hogy a rá irányadó méltányolható lakásigénynek megfelelő lakhatását Gyöngyösön – önkormányzati szerepvállalás nélkül - a normál lakáspiaci lehetőségek kihasználásával saját maga biztosítsa

A megfelelőnek minősített pályázatok közötti döntést a Bizottság az alábbi szempontok figyelembe-vételével hozza meg:

 1. a pályázó önkormányzati lakás bérlője, akinek lakásbérleménye pályázatának sikere esetén kiutalhatóvá válik
 2. a megpályázott lakás megfelel e rendeletben meghatározott méltányolható lakásméretnek
 3. a megpályázott lakás, és a pályázó, vagy a vele együtt költöző személy(ek) hivatásából, vagy fogyatékosságából, egészségügyi állapotából fakadó speciális igényeinek való megfelelése
 4. jelenlegi lakáshasználat (jellege, komfortfokozata, az egy főre eső alapterület)
 5. a pályázó(k) gyöngyös lakóhellyel, tartózkodási hellyel, tényleges gyöngyösi tartózkodással rendelkezésének időtartama
 6. a pályázó(k) gyöngyösi munkahellyel történő rendelkezésének időtartama
 7. a pályázóval együtt költöző, folyamatos ápolásra, gondozásra szoruló családtagok száma
 8. a pályázóval együtt költöző kiskorúak száma
 9.  a család összjövedelmének és a megpályázott lakás komfortfokozata, fűtési módja által előrevetített lakhatási költségek szinkronja.

A Bizottság a pályázat elbírálása során előnyben részesíti a gyöngyösi munkavégzés céljából betelepülni, visszatelepülni szándékozó pályázókat.

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság az adott lakás bérlőjét a fentiek alapján határozatban állapítja meg.

1993. évi LXXVIII. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300078.tv

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/

Gyöngyös Település