Egyéni vállalkozói adatok lekérdezése

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  2020. július 1-jei hatállyal a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 


Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának (a továbbiakban: EVNY) jogszabály által meghatározott adatai nyilvánosnak minősülnek (közérdekből nyilvános adatok), így mindenki számára elérhetőek. Az EVNY közhiteles nyilvántartás.

Kulcsszavak: egyéni vállalkozók nyilvántartása, EVNY, vállalkozás, egyéni vállalkozó

Az EVNY nyilvános felülete bárki számára elérhető, mindenféle regisztráció nélkül bárki adatokat tud lekérni belőle.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen időponttól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az egyéni vállalkozók egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait, továbbá a nyilvántartás vezetését támogató informatikai szakrendszer, valamint az egyéni vállalkozói bejelentések megtételére szolgáló informatikai szakrendszer működtetése is átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz!

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el!

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - nyilvántartási szám és adószám alapján történő - lekérdezésére továbbra is lehetőség van honlapunkon (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).


A https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon tud lekérdezni, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, vagy adószáma alapján.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Járási (fővárosi kerületi) hivatal, Belügyminisztérium

Az EVNY az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,

c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit,

d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,

e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,

f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, valamint e határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat véglegessé válásának napját,

g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,

h) ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét,

i) a törlés időpontját és okát,

j) ha az egyéni vállalkozó halála esetén a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,

k) ha az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet a a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint

l) elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket,

m) az egyéni vállalkozónak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét.

A nyilvántartást vezető szerv köteles az egyéni vállalkozók családi és utónevét, valamint a b)-h) pontokban meghatározott adatokat, az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén annak időpontját - ha az egyéni cég vagy a 19/C. § szerinti korlátolt felelősségű társaság alapítása miatt történt, akkor ennek tényét - a nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utónevét, valamint nyilvántartási számát a törlés tényének feltüntetésével naprakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthetően az interneten folyamatosan hozzáférhetővé tenni.

A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat - a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából - az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

NAV