Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg.

Ahhoz, hogy az egészségbiztosítás baleseti ellátását igénybe lehessen venni, a balesetet, vagy a foglalkozási megbetegedést – társadalombiztosítási szempontból – üzemi balesetnek kell minősíteni.

Kulcsszavak: baleseti ellátás, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés, úti baleset, munkabaleset, üzemi, baleset, munkahely, úti, ellátás, munkahelyi, baleseti járadék, baleseti táppénz, beleseti egészségügyi szolgáltatás

Balesetet szenvedett, foglalkozási megbetegedésben szenvedő és foglalkoztatója, halálos baleset vagy megbetegedés esetén a hozzátartozó, megbetegedést észlelő orvos.

Elsőként a baleset megtörténtét munkabaleseti vagy üzemi baleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie kell. A sérült kérésére a munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket is rögzíteni kell a munkáltatónak az erre a célra szolgáló nyomtatványon és be is kell jelentenie.

Azt, hogy a munkáltatóhoz bejelentett baleset társadalombiztosítási szempontból is üzemi balesetnek minősül-e, a hatóság határozattal állapítja meg.

A bejelentett üzemi baleset tényét, a baleset üzemi jellegét, a foglakozási megbetegedés tényét a társadalombiztosítási kifizetőhely, vagy a munkáltató székhelye szerinti illetékes kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatal határozattal állapítja meg, az egészségbiztosítás baleseti ellátásai kizárólag e határozat alapján vehetők igénybe. Ezt a határozatot a betegnek a baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor be kell mutatnia.

Az egyéni és társas vállalkozó, a biztosított mezőgazdasági őstermelő, illetve a Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző vagy kiküldetésben lévő munkavállalója által elszenvedett balesetet – a sérült bejelentése alapján – a balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal vizsgálja ki, és veszi fel a baleseti jegyzőkönyvet.

A baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet – a foglalkozási megbetegedést kivéve – legkésőbb a baleset bekövetkezésétől számított 1 éven belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

Az eljárás illetékmentes.

Társadalombiztosítási kifizetőhely, vagy a munkáltató székhelye szerinti illetékes kormányhivatal.

Az egyéni és társas vállalkozó, a biztosított mezőgazdasági őstermelő által elszenvedett balesetet a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal vizsgálja ki és veszi fel a baleseti jegyzőkönyvet.

A baleseti járadék iránti igényt a nyugdíj-megállapító szervnél kell bejelenteni.

Ha a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely hozta az elsőfokú döntést, akkor a kifizetőhely székhelye szerinti kormányhivatal.

Ha a kormányhivatal hozta az elsőfokú döntést, akkor Budapest Főváros Kormányhivatala.

Nem üzemi baleset az a baleset, amely

Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult.

Amennyiben a baleset üzemisége az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt huszonöt napon belül nem bírálható el és a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő táppénzre jogosult, az igénylő részére táppénz kerül megállapításra. Amennyiben a baleset üzemiségének elismerését követően az igénylő részére baleseti táppénzt állapítanak meg, a baleseti táppénz összegébe a folyósított táppénz összegét be kell számítani.

 

Mit kell figyelembe venni a baleset üzemiségének elbírálásánál?

Az úti balesetek üzemi balesetnek történő minősítése során meg kell vizsgálni, hogy a balesetet szenvedett személy a lehető legrövidebb úton haladt‐e hazafelé és az útközben tett kitérő szükségesnek tekinthető‐e.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

NISZ ZRT.