Társadalombiztosítási járulék

Magyarországon a társadalombiztosítás egy kockázatközösség és az abban való részvétel mindenki számára kötelező.

Kulcsszavak: TB, társadalombiztosítás, társadalombiztosítási járulék, TB járulék, nav, nemzeti adó- és vámhivatal, adóhivatal, adóhatóság

A részvételi kötelezettségből fakadó biztosítási jogviszony alapozza meg az egyes ellátásokra való jogosultságot.

Az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság több módon szerezhető meg, ezek a következők:

Munkáltató kötelezettségei

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a társadalombiztosítási járulékot megállapítani, és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyet a foglalkoztató az adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés miatt fizetett vissza a biztosítottnak.

 

A foglalkoztató – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatja a biztosított jövedelméből levont társadalombiztosítási járulékról, illetőleg túlvonás miatt a részére visszafizetett (átutalt) járulékokról, a társas vállalkozás pedig a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról.

 

A foglalkoztató a biztosítottat terhelő járulékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba.

 

Egyéni vállalkozó kötelezettsége

Az egyéni vállalkozó a a társadalombiztosítási járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be, illetőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak.

 

A társas vállalkozások kötelezettségei

A társas vállalkozás köteles a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, annak jövedelméből levont járulékkal együtt a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig befizetni. Amennyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó részére jövedelmet nem fizettek és a tárgyév folyamán – a tárgyhónapig bezárólag –elszámolt járulék a járulékfizetési alsó határ (minimálbér) után számított járulék összegét nem éri el, a társas vállalkozás a tevékenységre jellemző kereset, bejelentés esetén a járulékfizetési alsó határ (minimálbér) utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni, és befizetni.

BEJELENTŐ LAP - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. tv. 44.§-a, illetve 71.§ (2) és (7) bekezdése alapján

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2020. 07. 01-től került bevezetésre az ún. járulékfizetési minimum, amely a minimálbérhez igazodik. A munkaviszonyban álló személy társadalombiztosítási járulékfizetési alapja legalább havonta a minimálbér 30 százaléka (ez az összeg 2020-ban havi 48.300 forint).

 

Nem kell alkalmazni a járulékfizetési minimumot, ha a munkavállaló

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

NEAK