3.02. Villamos energia szerződéskötés felhasználó-változás esetén (ELMŰ-ÉMÁSZ-tól 2021. szeptember 1-jén érkezett ügyfeleknek)

Ezen a felületen azon ügyfeleink kezdeményezhetik az ügyintézést, akiknek

Kulcsszavak: szerződéskötés, fogyasztóváltás, átírás

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére elektronikus ügyintézést biztosít egyetemes villamosenergia-szolgáltatási szerződés megkötésével összefüggésben:

 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni.

Azon ügyfelek, akik természetes személyek, jogosultak a szerződéses ügyeket az E-ügyintézési törvény szerint elektronikus úton intézni, nyilatkozataikat elektronikus úton megtenni.

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, az E-ügyintézési törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

                1. gazdálkodó szervezet,

                2. állam,

                3önkormányzat,

                4. költségvetési szerv,

                5. ügyész,

                6. jegyző,

                7. köztestület,

                8. a 3-7 alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

 

Ezen ügyleírás alapján azok az ügyfelek tudnak ügyet intézni, akiknek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. csak 2021. szeptember 1-jétől szolgáltatja az áramot.

Nem itt, hanem a 2-es sorszámmal kezdődő ügyleírásoknál, indíthatják az ügyintézést azon ügyfelek, akiknek már 2021. szeptember 1-je előtt is az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  volt az egyetemes villamosenergia-szolgáltatója.

Kérjük, adja meg 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját (amennyiben ismert), a felhasználási hely címét és a birtokba adási adatokat (dátum, óraállások). Töltse fel az átadás-átvételi dokumentációt és a jogcímet igazoló iratokat.

Ezután a 2. oldalon a számlázási címet, a szerződéskötés jogcímét, fizetési módot és a havonta számlázandó részfogyasztás mennyiségét szükséges megadnia.

Kérjük, adja meg 8 számjegyből álló felhasználóazonosítóját (amennyiben ismert), a felhasználási hely címét és a birtokba adási adatokat (dátum, óraállások). Töltse fel az átadás-átvételi dokumentációt és a jogcímet igazoló iratokat.

Ezután a 2. oldalon a számlázási címet, a szerződéskötés jogcímét, fizetési módot és a havonta számlázandó részfogyasztás mennyiségét szükséges megadnia.

Az új (beköltöző) felhasználó köteles egyetemes szolgáltatási szerződéskötési igényét az ingatlan átadás-átvétel (birtokbalépés/birtokbavétel) napjától számított 15 napon belül bejelenteni.

A várható feldolgozási idő a dokumentumok hiánytalan beérkezésétől számított 15 nap.

1. Felhasználóváltozás (átírás) esetén igénybejelentő nyomtatvány szükséges a https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/dokumentumtar oldalon elérhető Dokumentumtárból.

2. A villamosenergia-vásárlási szerződés megkötéséhez az alábbi okiratokat szükséges bemutatni, illetve átadni:

3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhasználónak a szerződéskötéshez megfelelő jogcímmel (pl. tulajdonjog, bérleti szerződés, haszonélvezeti jog stb.) kell rendelkeznie, és annak fennállásáról az ügy indításakor – büntető- és polgári jogi felelőssége mellett – nyilatkozni köteles. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az irányadó jogszabályok rendelkezései értelmében a szerződéskötést követően bármikor jogosult a jogcímet alátámasztó okiratokat a felhasználótól bekérni. Amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, a szerződést  jogosult azonnali hatállyal felmondani. Kérjük, csak akkor jelölje be, hogy  jogcímmel rendelkezik ha a szükséges igazolás(ok) ténylegesen rendelkezésére állnak.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. indokolt, az általánostól eltérő egyedi esetekben jogosult a benyújtandó adatok és dokumentumok körét a fentieken túl meghatározni.

Az elektronikus ügyintézés díjmentes. A villamosenergia-szolgáltatás igénybe vétele díjfizetési kötelezettséget von maga után.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/problemam-van  oldalon találja meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/uzletszabalyzat  oldalon találja meg.

 

Villamosenergia-vásárlási szerződést a villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval kell kötni, míg hálózathasználati szerződést a területileg illetékes elosztói engedélyessel.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. weboldalának Jogszabályok, szabályzatok aloldalán találhatók. Link: https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/jogszabalyok

Az ügyfeleket is érintő jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatás az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján található. Link: https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas

MVM NEXT Zrt. (Áram)