Magán-munkaközvetítői tevékenységre vonatkozó szabályok

A magán-munkaközvetítés a kormányhivatalok munkaközvetítői tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is.

Kulcsszavak: munka, állás, munkaközvetítés, foglalkozás, álláskereső, magán, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles, foglalkoztatás, foglalkoztatási főosztály, vállalkozás, tevékenység,

A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy

A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon keresztül elektronikus úton vagy személyesen a székhelye szerinti kormányhivatalnak kell bejelenteni.

A magán-munkaközvetítői tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén a kormányhivatal 5.000-500.000 forint bírságot szab ki (a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56/A. §-a, és a rendbírságról szóló 3/1996. (IV.5.) MüM rendelet 1. §-a alapján).

Az ügyintézési határidő 25 nap.

A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásához szükséges  kérelem adattartalma:

A szervezet neve, székhelye (telephelye), adószáma.

2. A szervezet formája.

3. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe.

4. Magán-munkaközvetítői tevékenység esetén

5. Munkaerő-kölcsönző tevékenység esetén nyilatkozat a tevékenység közhasznúságáról.

6. Keltezés.

7. Cégszerű aláírás.

Az illeték mértéke 3000 Forint

A székhely/telephely szerinti illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya.

Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

A magán-munkaközvetítés során tilos

a) a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést tenni nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdekképviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt,

b) a munkát keresőt jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre közvetíteni,

c) a munkát keresőt nem létező állásba közvetíteni, valamint olyan állásba (illetve a munkáltató azon telephelyén lévő állásba), ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig,

d) olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz,

e) olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben.

Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a munka jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő megkülönböztetés.

Nem folytatható magán-munkaközvetítői tevékenység arra a munkavállalásra, amely nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik, és amellyel kapcsolatos munkaközvetítői tevékenységre a nemzetközi szerződés alapján állami szerv jogosult.

 

Mikor tiltják el a tevékenység folytatásától és törlik a nyilvántartásból a magán-munkaközvetítőt?

 

A magán-munkaközvetítőnek a munkát keresőt tájékoztatnia kell a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól, így különösen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról, várható kereseti lehetőségről.

A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel.

A kölcsönbeadónak, valamint a magán-munkaközvetítőnek a kormányhivatal által nyilvántartott adatokban bekövetkezett bármely változást, továbbá a tevékenysége megszüntetését 8 napon belül az őt nyilvántartásba vevő kormányhivatalnak be kell jelentenie.

 

Ha a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetékességi területére helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnál 30 nappal korábban be kell jelenteni. A korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatal a bejelentést a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő irataival együtt átteszi az új székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz.

 

Külföld

Külföldre irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása során be kell tartani annak az országnak – a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó – jogszabályait, amelyben történő munkavállalás elősegítésére a magán-munkaközvetítői tevékenység irányul.

Külföldi állampolgár magyarországi munkavégzésre csak a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályok figyelembevételével közvetíthető.

A magán-munkaközvetítők listája az alábbi hivatkozáson tekinthető meg.

Információk álláskeresőknek

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

NISZ ZRT.