Jövedéki adó bevallására, befizetésére és az adó-visszatérítésre, valamint az adófizetési kötelezettség alóli mentesülésre vonatkozó szabályok

A jövedéki adó megfizetésének, bevallásának általános szabályainak, továbbá a jövedéki adó-visszaigénylésre vonatkozó legfontosabb információk ismertetése.

Kulcsszavak: NAV jövedéki jövedéki adó adóbevallás BEV_J01 BEV_J02 BEV_J03 BEV_J04 adó-visszaigénylés kereskedelmi gázolaj mezőgazdaságban felhasznált gázolaj motorfejlesztés

I. Adómegállapítás, adóbevallás

 

Az adózó az adót önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

 

Önadózás esetén az adó alapját és a fizetendő adót naptári hónaponként kell megállapítani.

 

A NAV állapítja meg a jövedéki adót

 

A nulla adómértékű csendes borra és fröccsre nem kell adóbevallást benyújtani.

 

Az adóraktár engedélyesének a felszámolási és a végelszámolási eljárás miatti megszűnés kivételével az adóraktári engedélyének hatályvesztését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania.

 

A felszámolási és a végelszámolási eljárás miatti megszűnés esetében az adóbevallásra az Art.-ot, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényt vagy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt kell alkalmazni.

 

A NAV a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatásul megküldi az adózónak az adóbevallás alapját képező adatokat.

 

Az adóalany ezen adatok beérkezésétől számított 5 napon belül helyesbítéssel élhet, amelyet meg kell küldenie a NAV részére.

 

Az adózó az adó előlegének és a megállapított nettó adónak a különbözetét havonta

fizeti meg.

 

1. Adóbevallás benyújtása

 

A jövedéki adóbevallás típusok:

 

A jövedéki adóbevallásokat elektronikusan lehet benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

 

Külföldi személy jövedéki ügyét papír alapon is intézheti.

 

Ha az adóbevallást benyújtó nem köteles elektronikus kapcsolattartásra, a nyomtatványt papíron – postán vagy személyesen – is benyújthatja.

 

A papíron benyújtott beadványt az adózónak vagy a képviseletére jogosult személynek alá kell írnia.

 

Ha a határidő munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapon jár le.

 

Egy alkalomra, illetve egy naptári hónapra (tárgyidőszak) az adózó csak egy bevallást nyújthat be. Több tárgyidőszakra egy bevallás nem nyújtható be.

 

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, a bevallást helyette törvényes képviselője, vagy az általa, esetleg törvényes képviselője által meghatalmazott személy is benyújthatja. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

 

A képviselet, meghatalmazás alanyait, fajtáit, a jogosultság létrehozásának, bejelentésének módját és szabályait jogszabály tartalmazza.

 

A bevallás elektronikus benyújtásához a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz.

 

Az elektronikusan benyújtott bevallást ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.

 

A bevallás nyomtatványok kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, mivel a belföldi személyeknek csak elektronikusan lehet benyújtani.

 

Elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK).

 

A bevallás ÁNYK-ban futó kitöltő programja és a hozzá tartozó útmutató a

útvonalon található meg.

 

2. BEV_J01

 

A dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgál.

 

A jövedéki adófizetésre kötelezett adóalany – keletkezett adófizetési kötelezettsége és az adó-visszaigénylési jogosultsága különbözeteként naptári hónaponként megállapított nettó adót - havonta, a tárgyhót követő hó 20-áig vallja be és fizeti meg.

 

Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállítása esetén az adózónak az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját követő 5 napon belül adóbevallást kell tennie és meg kell fizetnie az adót.

 

A kizárólag dohánygyártmányt előállító, forgalmazó adózó a 2 milliárd forintot meg nem haladó adó összegét a tárgyhót követő második hónap 20. napjáig fizeti meg.

 

3. BEV_J02

 

Az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgál.

 

A jövedéki adófizetésre kötelezett adóalany – keletkezett adófizetési kötelezettsége és az adó-visszaigénylési jogosultsága különbözeteként naptári hónaponként megállapított nettó adót – havonta, a tárgyhót követő hó 20-áig vallja be és fizeti meg.

 

Az adóraktár engedélyese az adóelőleget a tárgyhó 25. napjáig fizeti meg, ha az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettsége elérte a 6 millió forintot. Az adóelőleg mértéke az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettségének egyhatod része.

 

Ha az adóraktár engedélyese a tárgyévet megelőző évben nem fizetett adót, de a tárgyév első negyedévében az adó várható összege eléri a 6 millió forintot, akkor a várható adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni. A második, harmadik és negyedik negyedévben akkor kell adóelőleget fizetni, ha az előző negyedévi adó összege a 6 millió forintot meghaladja. Az adóelőleg összege az előző negyedévi adófizetési kötelezettségének egyhatod része.

 

Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállítása esetén a jövedéki engedélyes kereskedőnek az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját követő 5 napon belül adóbevallást kell tennie és meg kell fizetnie az adót.

 

Az egyszerűsített adóraktár engedélyesének a készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást kell készítenie, amelyet legkésőbb a borpiaci évet követő év augusztus 15-ig kell benyújtania a hegybíróhoz és az elszámolással egyidejűleg el kell készítenie és meg küldenie az adóbevallását a NAV-nak, valamint meg kell fizetnie az adót.

 

A kisüzemi bortermelőnek a vásárolt és a saját termésű szőlő, az előállított (kiszerelt), tárolt és feladott csendes bor, valamint palackos erjesztésű habzóbor mennyiségéről, készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást kell készítenie, amelyet a borpiaci évet követő év augusztus 15-ig be kell nyújtania a hegybíróhoz és az elszámolással egyidejűleg el kell készítenie és meg kell küldenie a bevallását a NAV-nak, valamint meg kell fizetnie az adót.

 

4. BEV_J03

 

Az energiatermékekkel kapcsolatos energia- és jövedéki adófizetési kötelezettség teljesítésére, visszaigénylésre, visszamenőleges elszámolására és az adó önellenőrzésére szolgál.

 

A jogszabályban meghatározott energiakereskedőnek, energiafelhasználónak, előállítónak és távhőszolgáltatónak – a keletkezett adófizetési kötelezettsége és az adó-visszaigénylési jogosultsága különbözeteként naptári hónaponként megállapított nettó adót – havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie .

 

5. BEV_J04

 

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegének, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésének elektronikus bevallására, továbbá a szőlő és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű támogatás igénylésére szolgál.

 

 

II. Jövedéki adó-visszaigénylés, mentesülés

 

1. Közös eljárási szabályok

 

Az adó-visszaigénylések gyakorisága általános, az igényjogosult választása szerint az adó-visszaigénylést:

igényelheti.

 

A visszaigénylés általános feltételei

 

2. Megfizetett jövedéki adó-visszaigénylésének, valamint a kapcsolódó jövedéki adó alóli mentesülés esetei

 

Adózott jövedéki termék exportálása utáni adó-visszaigénylés

 

A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult az a személy, aki adózott jövedéki terméket exportál.

 

Feltételei:

 

Fogyasztásra alkalmatlanná vált és megsemmisített vagy jövedéki termék előállítására felhasznált, adózott jövedéki termék utáni adó-visszaigénylés

 

Feltételei:

 

Mentesített szervezet

 

Feltételei:

 

Hivatalos célra beszerzett jövedéki termék utáni adó-visszaigénylés korlátai

 

Személyes célra beszerzett jövedéki termék utáni adó-visszaigénylés korlátai

 

Katonai célú felhasználás utáni adó-visszaigénylés korlátai:

 

Az Egyszerűsített Kísérőokmány (EKO) szerinti szállító adó-visszaigénylése a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő szállítása esetén

 

Feltételei:

 

Csomagküldő kereskedő

 

A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult a csomagküldő kereskedő, ha a másik tagállamban megfizette a jövedéki adót és erről bemutatja a másik tagállam illetékes hatóságának igazolását.

 

Adó-visszaigénylés szabálytalanság esetén

 

Adó-visszaigénylésre az EKO szerinti szállító és a csomagküldő kereskedő jogosult.

 

Feltételei:

 

Adó-visszaigénylés adózott jövedéki termék felhasználása után

 

A visszaigénylés feltételei:

 

A bejelentés tartalma

 

A nyilvántartás tartalma:

 

Duty free-ben értékesített, majd az utastól visszavásárolt termék utáni adó-visszaigénylés

 

Másik tagállamba utazó utas részére értékesített, majd az adóraktár engedélyese által az utastól visszavásárolt, adózott jövedéki termék után az adóraktár engedélyese jogosult a visszaigénylésre.

 

A visszaigénylés feltétele az értékesítésről és a visszavásárlásról kiállított bizonylat megléte.

 

A bizonylatnak tartalmaznia kell:

 

Adó-visszaigénylés zárjegyköteles jövedéki termék után

 

Az adó-visszaigénylésre az adóraktár engedélyese, bejegyzett kereskedő és importáló jogosult.

 

Feltételei:

 

Szükséges okmányok

 

Vasúti személyszállítás vagy vasúti árutovábbítás utáni adó-visszaigénylés

 

Feltételei:

 

Szükséges okmányok:

 

Az adó-visszaigénylés korlátai:

Tekintettel arra, hogy a visszaigénylés az Európai Bizottság SA.46672. számú határozata alá tartozó állami támogatást tartalmaz, így más állami támogatással és csekély összegű támogatással nem halmozható.

 

Úszómunkagépben felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés

 

Feltételei:

 

Mértéke: 103 forint/liter

 

Szükséges dokumentumok:

 

 

M2, M3 járműkategóriába tartozó, helyi és helyközi közlekedésben üzemeltetett autóbuszokban felhasznált földgáz utáni adó-visszaigénylés

 

Feltételei:

 

Szükséges dokumentumok:

 

Állami vagy helyi önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv által felhasznált földgáz utáni adó-visszaigénylés

 

A visszaigénylési jogosultság a közfeladat ellátásával közvetlen összefüggésben közlekedési célra felhasznált gázolaj megfizetett jövedéki adójával kapcsolatban keletkezik.

Feltételei:

 

Szükséges dokumentumok:

 

Kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés

 

Kereskedelmi gázolajnak minősül:

 

Ki a jogosult a visszaigénylésre:

 

A visszaigénylési jogosultság

 

A visszaigényelhető adó mértéke:

 

Szükséges dokumentumok:

 

A visszaigénylés környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtható támogatásnak minősül.

A támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan vállalkozások részére, amelyekkel szemben – korábbi bizottsági határozat nyomán – teljesítetlen visszafizetési felszólítás van hatályban.

 

A minősített földgázellátási üzemzavar esete

 

Az adó-visszaigénylés jogosultja a földgázfelhasználó.

 

Az adó-visszaigénylés feltételei:

 

A visszaigényelhető adó mértéke gázolaj literenként 103 forint.

 

Szükséges dokumentumok:

 

Motorfejlesztéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

 

A motorfejlesztést végző személynek a tevékenységéről legkésőbb a motorfejlesztés megkezdését 30 nappal megelőzően az NAV-hoz bejelentést kell tennie.

 

Korlátai:

 

Szükséges dokumentumok:

 

Egyéb ipari felhasználáshoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

 

Az adó-visszaigénylésre jogosultak köre:

 

Szükséges dokumentumok:

 

A számlának a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 

 

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés

 

A mezőgazdasági termelő jogosult az adó-visszaigénylésére az alábbi tevékenységek végzése esetén:

 

Az adó-visszaigénylés feltételei:

 

A visszaigényelhető adó mértéke:

 

A gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszaigénylés feltételei:

 

Az adó-visszaigénylés korlátai:

 

A csekély összegű támogatás igénylésének feltételei

 

Nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző személy általi adó-visszaigénylés

 

Feltételei:

 

Szükséges dokumentumok:

 

A gázolaj beszerzésre irányuló vásárlási szándékot a NAV-hoz nem kell bejelenteni.

 

Közvetlen mentesülés esetén az adóraktár engedélyese mentesül az adófizetési kötelezettség alól a repülőgép-üzemanyag légijárműbe történő kiszolgálása esetén, illetve a repülőgép-üzemanyagnak a légijárműből történő lefejtése és az adófelfüggesztési eljárás alatt álló készletébe történő átvétele esetén. A mentesülés feltétele, hogy az engedélyes a jövedéki szabályozásban meghatározott adattartalmú bizonylatot a készletmozgásról kiállítsa.

 

Gazdasági célú hajózási tevékenységet végző személy által történő adó-visszaigénylés

 

Feltételei:

 

Szükséges dokumentumok:

 

Mivel az adó- visszaigénylés állami támogatást tartalmaz, így más állami támogatással és csekély összegű támogatással nem halmozható.

 

 

A gázolaj beszerzésére irányuló vásárlási szándékot a NAV-hoz nem kell bejelenteni.

 

Közvetlen mentesülés esete: az adóraktár engedélyese mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha a jelölt gázolajat magyar vagy külföldi hajólajstromban nyilvántartott, gazdasági célú hajózási tevékenységet végző hajónak szolgálta ki és a jövedéki szabályozásban meghatározott adattartalmú bizonylatot a készletmozgásról kiállította.

 

Erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy általi adó-visszaigénylési jogosultság

 

Az adó-visszaigénylés feltétele a kapcsolt hő- és villamos energia, valamint lakossági energiafogyasztónak szolgáltatott hő előállításhoz energiatermék felhasználása.

 

Szükséges dokumentumok:

 

Közvetlen mentesülés esetén azonban az adóraktár engedélyese mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha energiaterméket

használja fel.

 

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést igazolja:

 

Kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban energiaterméket felhasználó személy adó-visszaigénylési jogosultsága

 

Az adó-visszaigénylés feltétele, hogy az energiatermék felhasználását a meghatározott folyamatokban végezzék.

 

Szükséges dokumentumok:

 

Közvetlen mentesülés esetén azonban az adóraktár engedélyese mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha energiaterméket kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban használja fel.

 

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést igazolja:

A jövedéki adóról szóló törvény a témakörrel összefüggő kötelezettségek (Jöt.-ben, Air.-ban, Art.-ban a jövedéki adóhoz kapcsolódó) megszegése esetén jogkövetkezményként jövedéki bírság kiszabását határozza meg.

Ha a kötelezettségszegés a központi költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, a jövedéki bírság mértéke a vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összeg, de legalább 30 ezer forint.

Vagyoni hátrány a Jöt.-ben és a Vhr.-ben foglalt kötelezettségek megszegésével az állami költségvetésnek okozott adóbevétel-kiesés és jogosulatlan adó-visszaigénylés.

BEV_J01,

BEV_J02,

BEV_J03,

BEV_J04, bevallás nyomtatványok alkalmazásával

(https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok)

Belföldi személy jövedéki ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes igazgatósága jár el.

 

Külföldi személy jövedéki ügyében kizárólagos illetékességgel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó - és Vámigazgatósága jár el (KAVIG).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (a fellebbezést ide kell címezni, de az első fokon eljáró igazgatóságnál kell benyújtani)

Ha további kérdése van, keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!

 

Interneten:

E-mailen:

Telefonon:

 

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.

 

*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE adatlapot is!

(https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok)

 

Személyesen:

Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

 

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

NAV