KÖZÉRDEKŰ ADATOK ÉS KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERÉSE IRÁNTI IGÉNY ELŐTERJESZTÉSE (OKTATÁSI HIVATAL)

Az Oktatási Hivatalhoz (OH) a kezelésében lévő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerése iránt kérelem terjeszthető elő

Kulcsszavak: közadat, közérdekű, közérdekből nyilvános

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet bárki (természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) előterjeszthet.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem benyújtása történhet:
Postai úton: 1055 Budapest Szalay utca 10-14. postafiók: 1363 Budapest Pf.19 
Elektronikusan: adatvedelem@oh.gov.hu
A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) 
esetében: adatszolgaltatas@oh.gov.hu  
https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku_igenyles  
A felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) 
esetében: fir.adatszolgaltas@oh.gov.hu
Telefonon: munkaidőben, azaz:
hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig a (+36-1) 477-3236 számon.
A KIR esetében: (+36-1) 374-2450 számon.

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/kozerdeku_adatigenyles_szabalyai 

A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget tesz az OH. Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó-, vagy a Hivatal alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járó adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől, az elektronikus üzenet beérkezésétől, valamint a szóbeli jelzéstől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.

Adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően az Oktatási Hivatal tájékoztatja. Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni a Hivatal által küldött tájékoztatásban meghatározott számlára.

Oktatási Hivatal

A közérdekű adatok megismerése megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő bírósághoz - Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.)- fordulhat jogorvoslatért, továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu).

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

OH