Értesítési cím bejelentésével kapcsolatos kérelmek

Ön elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti értesítési címét, kérheti annak módosítását, megújítását és a már bejelentett értesítési címe törlését.

Kulcsszavak: értesítési cím, értesítési cím bejelentése, értesítési cím módosítása, értesítési cím megújítása, értesítési cím törlése

Bármely, a polgárok személyi adatának és lakcímének nyilvántartásába bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy igényelheti elektronikus úton értesítési címének nyilvántartásba vételét, módosítását, megújítását és a bejelentett értesítési címe törlését.

Az elektronikus ügyintézést a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

szükséges rendelkeznie.

Az értesítési cím bejelentése során a következő adatokat szükséges megadni:

  1. természetes személyazonosító adatok,
  2. személyi azonosító,
  3. a kitöltés indoka: értesítési cím első alkalommal történő megadása, bejelentett értesítési cím megújítása, törlése, bejelentett értesítési cím változása,  
  4. értesítési cím, valamint
  5. a bejelentés dátuma.

A kérelmet kizárólag saját nevében és saját regisztrációján keresztül teheti meg.

Az értesítési cím bejelentésének ténye önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet meg. Érvénytelen a bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal megállapította, hogy a bejelentett értesítési címe nem valós. A nyilvántartás egyidejűleg kizárólag egy, Ön által bejelentett értesítési címet tartalmazhat. Ön csak saját maga tekintetében jelenthet be értesítési címet.

A korábban már bejelentett, a nyilvántartásban szereplő értesítési cím módosítható. A későbbiekben a módosított értesítési cím ismételten módosítható. A címjogosult és a postafiók bérlője az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.

A címjogosult személyesen vagy az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján nyilatkozhat arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér.

Az értesítési címet – annak bejelentésétől számított két éven belül – ismét be kell jelenteni, ha annak a nyilvántartásban való szerepeltetését továbbra is kéri. Az ismételt bejelentéssel való megújítás hiányában az értesítési címet a nyilvántartásból törölni kell.

Amennyiben a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézési idő 8 nap, ennek hiányában 60 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap.

Az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárások illeték- és díjmentesek.

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO