A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelője által megtett intézkedéssel szembeni Közigazgatási per megindításához benyújtandó keresetlevél nyomtatvány

Amennyiben a közterület-felügyelő véglegessé vált döntése (közigazgatási típusú ügyben hozott határozat, közigazgatási szankcióként alkalmazott figyelmeztetés) ellen közigazgatás pert kíván indítani, úgy kérjük, hogy a közigazgatási per megindításához szükséges keresetlevelet az űrlap kitöltésével, az Ügyfélkapun keresztül szíveskedjen benyújtani.

Kulcsszavak: közigazgatási per, keresetlevél

A keresetlevél benyújtására az jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti.

A keresetlevelet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósághoz, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve kell eljuttatni. A keresetlevelet ügyfeleink postai úton, vagy az erre a célra rendszeresített ÁNYK nyomtatványkitöltőn keresztül, Ügyfélkapus kézbesítés útján is benyújthatják. Jogi képviselő igénybevétele esetén az elektronikus kapcsolattartás kötelező.

1.A keresetlevél tartalmazza

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét,

c) az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét,

d) a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,

e) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

f) a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és

g) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

keresetlevél benyújtásának határideje a vitatott döntés közlésétől számított 30 nap.

A döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a keresetlevelet benyújtani.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,

b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve

c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

Űrlap keresetlevél benyújtásához

 

Az eljárás illetékköteles, melynek összege 30.000 forint. Az illetéket előzetesen leróni nem kell, azt annak kell megfizetnie, akit a bíróság erre kötelez.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200732

FÖRI