GYÖNGYÖS - TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytathat le:

-      az építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melyek megkezdését a településképi rendeletében bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett,

-      az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása tekintetében,

-      reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési Korm. r.-ben szereplő általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.

Kulcsszavak: településképi bejelentés; településképi kötelezés építmény rendeltetésének módosítása; építmény rendeltetési egysége számának megváltozása; reklámok és reklámhordozók elhelyezése; főépítészi szakmai konzultáció

A településképi bejelentést az építési tevékenységgel, rendeltetés-módosítással, vagy reklám- illetve reklámhordozó elhelyezéssel érintett kérelmező (tulajdonos, építtető, tervező) terjesztheti elő. 

A településképi bejelentést a  » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Településképi eljárások alatt elérhető űrlapokon, írásban lehet megtenni, a 10. pontban előírt mellékletek csatolásával.

A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha attól eltérő végrehajtást tapasztal, kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki, illetve reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

Településképi követelmény megszegésének minősül a bejelentési kötelezettség elmulasztása, a településképi eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása, illetve a döntés végre nem hajtása.

A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén az önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben 1.000.000 forintig terjedő bírság kiszabását rendelheti el.

A településképi bejelentést a kérelmezőnek az építési tevékenység tervezett megkezdését, illetve reklámok és reklámhordozók tervezett elhelyezését 15 nappal megelőzően szükséges megtennie.

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és az önkormányzat a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg vagy az eljárást nem szünteti meg.

Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a polgármester kérelemre – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.

A https://epapir.gov.hu/ linkről benyújtva:

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Polgármesteri Kabinet

A településképi bejelentési eljárásban hozott hatósági döntéssel szemben az önkormányzat képviselő-testületéhez írásban lehet fellebbezni.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekre:

-      helyi védett területen lévő épületek, valamint többlakásos lakóépületek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása;

-      meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése, vagy új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg;

-      helyi védett területen lévő épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, átalakítása, bővítése;

-      épületben az önálló rendeltetési egységek számának növelése, ha a szükséges parkolók száma is növekszik;

-      helyi védett területen kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m2 alapterületet;

-      helyi védett területen lévő, közterületről közvetlenül látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot;

-      önálló reklámtartó építmény építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása;

-      közterületen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal, zászlórúd építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6 m-t;

-      helyi védett területen közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;

-      napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áruautomata építményen vagy építményben való elhelyezése.

Településképi bejelentési eljárást megelőzően az építtető vagy tervező köteles főépítészi szakmai konzultációt kérni, ha a közterületről látható módon megváltoztatja az ingatlan beépítési módját, a beépítés szintszámát vagy az épület legmagasabb pontját, az építmény anyaghasználatát, tömegformálását, vagy homlokzatának kialakítását, a telek zöldfelületének kialakítását.

A szakmai konzultáció időpontját a főépítésszel előzetesen egyeztetni kell, az a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.

A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást

-      tudomásul veszi (feltétel meghatározásával vagy anélkül), ha a bejelentés megfelel a meghatározott követelményeknek, a tervezett építési tevékenység illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek, a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek, és a tervezett rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek,

-      megtiltja, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi követelménynek, a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek, vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek, a tervezett rendeltetésváltozás nem felel meg a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek.

Ha a kérelem és melléklete nem felel meg a meghatározott követelményeknek, vagy az eljárás okafogyottá válik, a polgármester az eljárást megszünteti.

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről  https://njt.hu/jogszabaly/2016-74-00-00

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  https://njt.hu/jogszabaly/2012-314-20-22

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 16/2018.(III.29.) önkormányzati rendelete Gyöngyös város településképe védelméről  https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/ 

Gyöngyös Település