Közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállítására szolgáló szabadalmi kényszerengedély megadása, módosítása és felülvizsgálata

A közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló 816/2006/EK rendeletben meghatározott esetben és feltételekkel az SZTNH a találmány hasznosítására kényszerengedélyt ad, továbbá a kényszerengedélyes kérelme alapján módosítja az engedély feltételeit. Az SZTNH kérelemre felülvizsgálja, hogy betartják-e az engedélyben foglalt feltételeket, továbbá betekintést kérhet a kényszerengedélyes könyveibe annak ellenőrzése céljából, hogy az engedélyezés feltételei teljesültek-e.

Kulcsszavak: szabadalom, kényszerengedély, közegészségügyi problémák

Kényszerengedély: Bármely természetes és jogi személy vagy meghatalmazott képviselője.

Módosítás: kényszerengedélyes.

Felülvizsgálat: szabadalom jogosultja/kényszerengedélyes.

Kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintés: szabadalom jogosultja

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva automatikusan letöltődik.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

Ügyintézési határidő nincs. A szabadalmi eljárásokban nem érvényesül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók az Ákr.-nek azok a rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg határidőt.

 A kényszerengedély iránti kérelem, amely tartalmazza:

a) a kérelmező és a kérelmező által az illetékes hatóság előtti képviselettel meghatalmazott személy nevét és elérhetőségét;

b) a kényszerengedély alapján a kérelmező által gyártani és

kiviteli céllal értékesíteni kívánt gyógyszeripari termék vagy

termékek szabadnevét;

c) a gyógyszeripari terméknek a kérelmező által

a kényszerengedély időtartama alatt előállítani tervezett

mennyiségét;

d) az importáló országot vagy országokat;

e) a jogosulttal a 816/2006/EK rendelet 9. cikkének megfelelően előzetesen lefolytatott tárgyalásra vonatkozó bizonyítékot, amennyiben alkalmazandó;

f) bizonyítékot a következőktől származó külön kérelemről:

i. az importáló ország vagy országok meghatalmazott

képviselői; vagy

ii. egy vagy több importáló ország hivatalos meghatalmazásával eljáró nem kormányzati szervezet; vagy

iii. egy vagy több importáló ország hivatalos meghatalmazásával eljáró ENSZ-szervek vagy más nemzetközi egészségügyi szervezetek,

megjelölve az igényelt termék mennyiségét,

g) a kényszerengedély alapján hasznosítani kívánt találmányra adott szabadalom lajstromszámát;

h) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdése értelmében azokat a jellemzőket, amelyek a kényszerengedély alapján gyártani kívánt gyógyszeripari terméket megkülönböztetik a szabadalmas vagy az ő engedélyével más által gyártott ilyen terméktől (pl. egyedi csomagolás, színek vagy formák);

i) a 816/2006/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésében említett honlap címét.

Módosítás: indokolt kérelem.

Felülvizsgálat: indokolt kérelem.

Kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintés: kérelem.

A kényszerengedély megadására, felülvizsgálatára, módosítására és a kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintésre vonatkozó kérelem díja 140 800 Ft.

Az eljárás díját a Hivatal 10032000-01731842 számú költségvetési elszámolási számlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján lehet megfizetni.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik.  A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni vagy elektronikus benyújtás esetén átutalással megfizetni.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Az Európai Parlament és a Tanács 816/2006/EK rendelete ( 2006. május 17. ) a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről

SZTNH