NKVH: Megfelelési nyilatkozat

A HR és MR szektorban tevékenységet végző vállalkozások képesítésének érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat. A vállalkozás a Megfelelési nyilatkozat Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz történő benyújtásával kérelmezi képesítésének megállapítását.

(A klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek vonatkozásában a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el.)

Kulcsszavak: megfelelési nyilatkozat, klímavédelemért felelős hatóság, Klímagáz adatbázis, képesített vállalkozás, képesítés, nyilatkozat

A klímagázokkal tevékenységet végző vállalkozások, így a HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásait szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint hűtőközeget és előretöltött készüléket kezelő vállalkozás (ide értve az egyéni vállalkozót is) a tevékenység végzéséhez köteles a Megfelelési nyilatkozatot benyújtani.

A vállalkozásnak a Megfelelési nyilatkozat Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek vonatkozásában) történő benyújtásával szükséges kérelmeznie a képesítésének megállapítását.

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában meghatározott képesítési kategóriák alapján a vállalkozásokat képesített vagy regisztrált vállalkozásként tartja nyilván a Klímagáz Adatbázisban.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a vállalkozás képesítése iránti kérelmét a Megfelelési nyilatkozat alapján tartja nyilván a Klímagáz adatbázisban.

A Megfelelési nyilatkozat letöltése a Klímagáz adatbázisból lehetséges. A Klímagáz adatbázisba való belépést követően a „Saját képesítések” menüpontra szükséges kattintani. Ezen a menüponton belül a „Jelentkezés új képesítésre” gombra kattintva válik elérhetővé a felvenni szándékozott kategória megjelölése. A felvenni kívánt kategória kiválasztását követően „Megfelelési nyilatkozat letöltése” szövegre kattintva tölthető le a nyilatkozat. A Megfelelési nyilatkozat értelemszerű kitöltését („Alulírott mező”, nyilatkozat az elvárásoknak való megfelelésről), valamint cégszerű aláírását követően a „feltöltés” gombra kattintva tölthető vissza a Klímagáz adatbázisba. A Megfelelési nyilatkozathoz mellékelni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetében pedig a személyi igazolvány első (fényképet tartalmazó) másolati példányát.

Ha a vállalkozás anélkül kezdi meg tevékenységét a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által üzemeltetett adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének határidőben eleget tett volna, úgy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság az érintett vállalkozást a jogszabálysértés megállapítása mellett klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

Ügyfélre vonatkozó határidő:

A vállalkozás a 14/2015. Korm. rendeletben meghatározottak szerint a Klímagáz adatbázisban való regisztrációt követően köteles a Klímagáz adatbázison keresztül a tevékenysége végzéséhez megfelelő, érvényes és hatályos személyképesítési tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazottat hozzárendelni a vállalkozásához és a cégszerűen aláírt Megfelelési nyilatkozatot a Klímagáz adatbázisban rögzíteni, legkésőbb 8 nappal a tevékenysége megkezdése előtt.

A 14/2015. Korm. rendelet 5/A. § (1)-(3) bekezdései alapján a Klímagáz adatbázisból letöltendő Megfelelési nyilatkozat cégszerűen aláírt példányát szükséges – a Klímagáz adatbázis útján  – benyújtani a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére legkésőbb 8 nappal a tevékenység megkezdése előtt.

 

Meghatalmazás, amennyiben a Megfelelési nyilatkozatot benyújtó meghatalmazottként jár el.

Az eljárás illetékmentes.

 

A felügyeleti díj megfizetésére kötelezettek a felügyeleti díjat két egyenlő részletben, utólag, minden év július 31. napjáig és január 31. napjáig kötelesek megfizetni. A január 1. és június 30., valamint július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó felügyeleti díj összegéről az energiapolitikáért felelős miniszter felügyelete alatt álló klímavédelemért felelős hatóság az adatbázison keresztül, egyenlegértesítő megküldése útján, június 30. és december 31. napját követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a felügyeleti díj megfizetésére kötelezetteket. A tevékenység tárgyév január 1. és június 30. napja vagy július 1. és december 31. napja között történő megkezdése esetén a felügyeleti díjat a tevékenység megkezdésétől időarányosan kell megfizetni. A szivárgásvizsgálatra kötelezett alkalmazások, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezések üzemeltetői és tulajdonosai a felügyeleti díjat hűtőkörönként a hűtőkörben megtalálható F-ÜHG töltet tCO2 egyenértéke után az üzemeltetés időszakára vonatkozóan fizetik meg.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH