Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyermekgondozási segítő ellátást (GYES) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, illetve nagyszülő is.  Az ellátás célja, hogy a kora kisgyermekkorban támogatást nyújtson a gyermek ellátásával kapcsolatos költségek viselésében.

Kulcsszavak: GYES, gyermek, gyermekgondozás, család, szülő, ellátás

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a kiskorú szülő, ha a gyermekének nincs gyámja, vagy ha a 16. életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, valamint a gyám a saját háztartásában nevelt gyermek után, továbbá az örökbefogadó szülő és a nagyszülő.

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani személyesen bámelyik kormányablakban vagy az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. Van lehetőség elektronikus ügyintézésre is ügyfélkapus azonosítást követően, a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül.

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, mely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti.

Be kell jelenteni

A GYES a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultság fennáll. Az ellátást visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző 2. hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt. Visszamenőleg 2 hónapon túl a GYES megállapítására méltányosságból sincs lehetőség. Ügyintézési határideje 8 nap, kivéve, ha az igényléskor nem áll rendelkezésre a kérelem elbírálásához szükséges összes adat, mert ebben az esetben 60 nap.

A gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó kérelem benyújtása a „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” nyomtatványon történik.

Nagyszülő kérelmező esetében szükséges a „Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kitöltése is. A nyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét.

Az eljárás illetékmentes.

Általános szabályok:

A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Speciális szabályok:

Ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, akkor a következő szerv jár el:

Minden egyéb – nem osztrák – nemzetközi családtámogatási ellátásban Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felettes szerv a Magyar Államkincstár. A családtámogatási ügyben eljáró hatóság döntése ellen közigazgatási per indítható.

A GYES havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegével. Ikergyermekek esetén a gyermekek számával megegyezően többszöröződik. A GYES-ből nyugdíjjárulék kerül levonásra.

GYES-re jogosultság időtartama:

A GYES-ben részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem folytathat. Nagyszülő csak a gyermek 3 éves kora után, maximum 30 órát, vagy időkorlátozás nélkül, ha otthoni munkavégzést folytat. Az örökbefogadó szülő heti 30 órát meg nem haladó kereső tevékenységet folytathat.

A nyomtatványok elérhetőek: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

NISZ ZRT.