Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem

A vadászati hatóság a vadászterületet vagy annak bizonyos részét vadászati kíméleti területnek minősítheti. Ennek esetei: ha a vad és élőhelyének védelme másként nem biztosítható; ha a vadászterület a vízivad fészkelésének és vonulásának területén van; a halastó vagy a természetes víz területe a lehalászás idejére; az emberi környezet nyugalma és közbiztonsága érdekében a település környezetének meghatározott része. Kíméleti területen a tilalom feloldásáig tilos a vadászat. 

Kulcsszavak: vadászterület, kíméleti, nyilvánítás, kérelem

Kérelmet az nyújthat be, akinek az érdekét a vadászati, vadgazdálkodási tevékenység igazolható módon súlyosan sérti vagy veszélyezteti, továbbá az ő képviseletében eljáró meghatalmazott. Az ügyet az elsőfokú (területi) vadászati hatóság folytatja le közigazgatási hatósági eljárás keretében.

2018. január 1-től a vadászati hatóság (államigazgatási szerv) és az ügyfél, ha az gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, ezektől különböző közigazgatási hatóság vagy pedig mindezek jogi képviselője, akkor közöttük csak elektronikusan, ún. biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján lehet kommunikálni és a dokumentumokat megküldeni. A biztonságos kézbesítési szolgáltatás felülete az arra kötelezettek körében nem országosan egységes. Ha az ügyfél az előbb felsoroltak közé tartozik, akkor rendelkeznie kell biztonságos kézbesítési szolgáltatási címmel vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőséggel (ha gazdálkodó szervezet, akkor cégkapuval). Amennyiben az ügyfél természetes személy, akkor számára nem kötelező az elektronikus ügyintézés. Az elektronikus ügyintézés szabályai az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben vannak rögzítve.

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása akkor, ha a díjat az ügyfél a kérelem benyújtását megelőzően, és nem a benyújtással egyidejűleg fizeti be. Csatolni szükséges még a leendő kíméleti terület határleírását, továbbá amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást is.

A kérelem benyújtása 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lehetséges. A fellebbezés költsége 3000 Ft 

Az ügyben a vadászterület fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal (kivéve Pest megyében, ahol az Érdi Járási Hivatal és Csongrád megyében, ahol a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal), mint elsőfokú vadászati hatóság jogosult eljárni.

Az ügyfél a döntés (határozat) ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a másodfokon eljáró vadászati hatósághoz címzett, de a határozatot meghozó elsőfokú vadászati hatóságnál két példányban benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezést indokolni kell. A jogorvoslati eljárás díját (fellebbezési illeték) a másodfokon eljáró hatósághoz kell befizetni, és a befizetést igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámot, valamint az ügyfél adószámát, adóazonosító jelét. Ha a díj megfizetése az elsőfokú hatósághoz történt, akkor az köteles az összeget átutalni a másodfokú vadászati hatóságnak. A fellebbezés alapján az elsőfokú hatóság a határozatát módosíthatja, javíthatja, kiegészítheti vagy visszavonhatja. Ha ezeket nem teszi meg, akkor a fellebbezést az ügy minden iratával együtt felterjeszti a másodfokú vadászati hatóságnak, aki a fellebbezést megvizsgálja és elbírálja (helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti).

 Az ügyet az elsőfokú (területi) vadászati hatóság folytatja le közigazgatási hatósági eljárás keretében, döntését határozat formájában hozza meg. Kivételes esetben a vadászati hatóság a vadászati kíméleti területen is engedélyezheti a vadászatot, de kizárólag csak közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vadászati törvényben foglaltak szerint, más vadfaj esetében pedig akkor, ha a vadkár máshogy nem hárítható el.

EKEIDR2