Pécs - Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a kérelmező által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viselése.

A támogatás nyújtható villanyáram-, víz- és a gázfogyasztáshoz, távhő-szolgáltatáshoz, csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, továbbá a tüzelőanyag költségeihez.

A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Kulcsszavak: Lakásfenntartási támogatás, Lakhatási támogatás, Rezsiköltség, Rezsitámogatás, Segély.

A háztartásban élő - ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező - nagykorú személy.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani, melyhez rendelkezésre áll formanyomtatvány is.

A kérelemhez csatolni kell a 3/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.

A kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani.

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a - megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben történő - visszafizetésre.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

A kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell bemutatni:

A háztartás tagjainak jövedelemigazolását az alábbiak szerint kell benyújtani:

  Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek egyszemélyes háztartásában a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.

A lakhatási támogatás havi összege:

A lakhatási támogatás 6 hónapra állapítható meg abban az esetben, ha a kérelmező vagy háztartásának nagykorú tagja a kérelem benyújtásakor létfenntartását biztosító jövedelmet nem tudott igazolni, minden egyéb esetben a lakhatási támogatást 1 évre kell megállapítani.

Tüzelővásárlás céljára megállapított lakhatási támogatás éves vagy féléves összege egy összegben is kiutalható.

Ha a lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő személyek és háztartások számától.

Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A szociális központok a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát ellenőrizhetik.

Nem jogosult lakhatási támogatásra az a kérelmező vagy háztartásának nagykorú tagja, aki vagyonnyilatkozatában valótlan adatot közöl. Ez esetben az elutasító döntés véglegessé válásától számított két hónapon belül a lakhatási támogatást számára nem lehet megállapítani.

A lakhatási támogatást más jogszabályok alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

A kérelem benyújtásához rendelkezésre álló formanyomtatvány (a kérelmező és a háztartás nagykorú tagjai által aláírva).

Pécs Település