A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

">

Cegléd - Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Kulcsszavak: köztemetés, Cegléd

Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel, az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

A köztemetés iránti kérelmeket a haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzatnak kell benyújtani.

Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja 15 napon belüli teljesítésre.

Az ügyintézési határidő a halálesetről való tudomásszerzéstől számított huszonegy nap.

Személyes megjelenés esetén:

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

16. § A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése: Cegléd Város Önkormányzat Polgármestere átruházott hatáskörben
Illetékességi terület: Cegléd város közigazgatási területe

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Köztemetési kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Szociális" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "köztemetés" lehetőséget. A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Cegléd Település