Cegléd - Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható!

Engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre kell kérni, amelyeket

a) a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

Kulcsszavak: Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem, Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezése, Cegléd

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyet adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének kell benyújtania a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Természetes személyek a kérelmet Cegléd város honlapján közzétett "Kérelem rendezvénytartási engedély kiadásához" című formanyomtatványon, vagy - elektronikus ügyintézés választása esetén – az E-Önkormányzati Portálon elérhető űrlap kitöltésével nyújthatják be.

A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt, elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek (gazdasági társaságok, vállalkozások) kizárólag az E-Önkormányzati Portálon elérhető űrlap kitöltésével nyújthatják be a kérelmet.

Utóbbiak figyelmét felhívjuk arra, hogy az űrlap kitöltését megelőzően - az alaprendelkezés megtételén túl - az űrlap kitöltőjének nevére szabad szöveges meghatalmazást is kell tenniük a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon (helyi önkormányzati ügykörök/összes önkormányzati ügy - rendelkezése).

Engedély hiányában tartott zenés táncos rendezvény folytatását az ellenőrzést végző hatóság a helyszínen köteles felfüggeszteni.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 20 nap.

Kérelem, amely tartalmazza: 

A rendezvénynek helyet adó épület/építmény/ terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (tulajdoni lap kivételével)

Haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

Biztonsági tervet

Tűzvédelmi szabályzatot (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi)

Képviseletre jogosult aláírási címpéldányát
 

A jegyző előtt folyó eljárás illetékmentes.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

tel.: 06-53/511-407

e-mail: jegyzo@cegledph.hu

Az engedélyezés tárgyában hozott döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) címzett, de a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) benyújtandó, 5.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: működési engedély iránti kérelem, bejelentés kereskedelmi tevékenység végzésére, stb.)

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Ipar-kereskedelem" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "rendezvény" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

 

Papíralapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Cegléd Város Önkormányzatának hivatalos honlapján közzétett zenés, táncos rendezvényekről vezetett nyilvántartása.

Cegléd Település