Hitelintézet működésének kérelemre történő megszüntetése (engedély visszavonása)

A hitelintézet alapítási vagy tevékenységi engedélyét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően visszaadja, az engedély visszavonásához az MNB hozzájárulása szükséges.

Kulcsszavak: hitelintézet, engedély visszaadása, végelszámolás, felszámolás

A hitelintézet a tevékenységi engedélyét akkor adhatja vissza, ha igazolja, hogy a pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból és a működése során végzett egyéb tevékenységből származó kötelezettsége nem áll fenn.

Az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket az MNB honlapján, az ERA felületen az E-ügyintézés Engedélyezés szolgáltatáson belül található elektronikus űrlapokon kell benyújtani, a mellékletek hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, hiánypótlási felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései az ügyfél hivatalos elektronikus tárhelyén való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik részére.

Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

A tevékenységi engedély visszavonásával egyidejűleg az MNB kezdeményezi a hitelintézet végelszámolását vagy felszámolását. A tevékenységi engedély visszavonását követően a hitelintézet pénzügyi szolgáltatási tevékenységet nem folytathat. A jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b)  büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A hitelintézet tevékenységi engedélyének kérelemre történő visszavonására irányuló engedélyezési eljárást illetően részletes útmutató az alábbi linken található: https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-2-3-1-engedelyezesi-utmutato-hitelintezet-mukodesenek-megszuntetese.pdf.

A hitelintézet működési engedélyének kérelemre történő visszavonása esetén nem áll fenn igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, viszont az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan benyújtani.

Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége:

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél viszont keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

MNB