Pécs - Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

Kulcsszavak: Rendkívüli települési támogatás, Temetési segély, Szociális segély, Temetési támogatás, Temetési költség

Az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségeket viselte.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani, melyhez rendelkezésre áll formanyomtatvány is.

A kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani.

 

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az ellátás visszafizetésére.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

A kérelemhez mellékelni kell:

A kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell bemutatni:

A család tagjainak jövedelemigazolását az alábbiak szerint kell benyújtani:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

 

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van.

Hajléktalan személyek ügyeiben az eljárás lefolytatására a III. számú Területi Szociális Központ illetékes.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

A temetési hozzájárulásként nyújtott rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára:

A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 50%-át.

A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés összegére az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó gazdasági társasága által igazolt temetési költség az irányadó.

A kérelem benyújtásához rendelkezésre álló formanyomtatvány (a kérelmező által aláírva).

Pécs Település