Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelem

A Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti – szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvitában a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését, illetve méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárásban egyezség létrehozását kísérli meg létrehozni a felek között.

Kulcsszavak: panasz, fogyasztóvédelem, kérelem, pénzügyi szolgáltató, pénzügyi békéltető testület, pénzügyi békéltetés, méltányosság, pénzügyi panasz, pénzügyi fogyasztóvédelem

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

A PBT eljárásának feltétele, hogy előzőleg az ügyfél panaszával az ügyben érintett pénzügyi intézményt megkeresse melyben részletezi, hogy mit sérelmez, és panaszát a pénzügyi intézmény elutasítsa. Ezt követően szükséges a PBT kérelmet kitöltenie.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

- az érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét,

- a kérelmező nyilatkozatát a méltányosság megkísérléséről a szolgáltatónál,

- a szolgáltató elutasítását vagy a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pénzügyi szolgáltató a benyújtást követő 30 napon belül nem válaszolt a méltányossági kérelmére,

- azokat az okiratokat, illetve azok másolatát, kivonatát, melyekre a kérelmező hivatkozik,

- a polgári jog szabályai szerinti teljes cselekvőképességgel rendelkező képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazását, ha a kérelmező meghatalmazott útján kíván eljárni,

- amennyiben a kérelemhez különleges adat is kapcsolódik, a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy kérelme benyújtásával egyidejűleg különleges adata tekintetében hozzájárul ezek kezeléséhez és átadásához az MNB törvény rendelkezései szerint,

- kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ugyanabból a ténybeli alapból, ugyanazon jog iránt korábban nem terjesztett elő méltányossági kérelmet.

A PBT az eljárást annak megindulását követően 90 napon belül befejezi. Indokolt esetben ezt a határidőt a PBT elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Hosszabbítás általában akkor történik, amikor komoly esély van a megegyezésre, de a feleknek időre van szükségük ahhoz, hogy az egyezség valóban létrejöhessen.

A kérelemhez csatolni szükséges:

- pénzügyi szolgáltató részére benyújtott panasz másolata

- pénzügyi szolgáltató által, a fogyasztó panaszára adott válaszának másolata

- pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt alátámasztó irat másolata (pl.: szerződés, biztosítási ajánlat, kötvény)

- minden olyan dokumentum másolata, amellyel a fogyasztó az állítását alátámasztja

- meghatalmazott megadása esetén, eredeti aláírással ellátott meghatalmazás

A Pénzügyi Békéltető Testületi eljárása költségmentes.

A Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működő Pénzügyi Békéltető Testület. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása nem hatósági eljárás.

Fellebezésre nincs lehetőség, további jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

PBT eljárása telefonon nem kezdeményezhető, kérdés esetén hívhatja a PBT általános ügyfélszolgálatát is ellátó MNB telefonos ügyfélszolgálatát.

Elérhetőség, nyitva tartás a következő linken érhető el: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/elerhetosegek/hivjon-minket

A PBT kérelmet személyesen is benyújthatja az MNB ügyfélszolgálatán, továbbá a kormányablakoknál.

Az MNB személyes ügyfélszolgálatának elérhetősége, nyitva tartása a következő linken érhető el: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/elerhetosegek/keressen-fel-minket-budapesten

Általános fogyasztói kérelem formanyomtatvány: https://www.mnb.hu/letoltes/150-fogyasztoi-kerelem-2.pdf

Méltányossági kérelem formanyomtatvány: https://www.mnb.hu/letoltes/180-meltanyossagi-kerelem.pdf

FIN-Net formanyomtatvány: https://ec.europa.eu/info/file/fin-net-complaint-form_hu

Meghatalmazás minta: https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-meghatalmazas-minta-kitolt-v7.pdf

Pénzügyi szervezethez benyújtandó panasz formanyomtatvány: https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak-20180904-1.pdf

 

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban információt találhat az MNB honlapján a következő linken: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz/formanyomtatvanyok/elektronikus-ugyintezes

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

MNB