Budapest 04. ker. - Települési adó

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, külterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet (a továbbiakban: ingatlan).

Kulcsszavak: települési adó

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adózónak az települési adóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie Budapest Főváros IV. Kerület Újpest önkormányzati adóhatóságához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, illetve az adó tárgyban nem következik be adókötelezettséget érintő változás (pl.: telekalakítás).

Adóügyekben a gazdálkodó szervezetek, valamint  az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek  elektronikus kapcsolattartásra  és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatványok az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Települési adó ügytípusnál kiválaszthatók.

Az adóalany szabadon rendelkezhet  az adóhatósággal történő kapcsolattartás módjáról,  a Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettség keletkezéséről, illetve változásáról, az annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig - kell az adatbejelentést teljesíteni.

Az adófizetési kötelezettséget félévenként két egyenlő részletben kell megfizetni, melyek esedékessége: 

Évközben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket az előíró határozat tartalmazza.

Az adó alapja az ingatlan m2-ben számított területe.

A települési adó évi mértéke 2019 évtől:

  1. az 1000 m2-t meg nem haladó területű ingatlan esetében 307 Ft/m2,
  2. az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlan esetében 327 Ft/m2

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. Évközben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket az előíró határozat tartalmazza.

TELEPÜLÉSI ADÓ SZÁMLASZÁMA: 12010422-00208592-00500003

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője.

Az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

AZ ADÓMENTESSÉG
Mentes az adó alól

  1. az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.
  2. az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t.

Amennyiben az adóalany az ingatlana tulajdonjogát – jogszabályban meghatározott módon – felajánlja a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára és a jogosult a felajánlott ingatlan tulajdonjogát elfogadja, úgy az adóalany kérelmére a felajánlást tartalmazó nyilatkozat jogosult általi átvételét követő naptól az adóévben még hátralévő időszakra járó arányos adót el kell engedni, vagy a már megfizetett adó ennek megfelelő arányos részét vissza kell téríteni. Az elengedésére vagy visszatérítésére csak azt követően kerülhet sor, ha az ingatlan vonatkozásában, a Magyar Állam vagy az ingatlan tulajdonjogának elfogadására jogosult állami szerv tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

Budapest 04. ker. Település