Békéscsaba - Közterület bontási engedélyezés

A közterület felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez és cseréjéhez a közterület kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közterület kezelője feltételeket ír elő.

A közútkezelői hozzájárulást a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Kulcsszavak: Közterület, bontás, engedély

Az ügyindítás annak kell kezdeményeznie, aki közterületet felbontani kívánja egy általa megkért időtartamban használni.

Közterület bontási kérelmet kell a tényleges használat előtt benyújtani.

Magánszemélyek ügyet indíthatnak: személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton, ügyfélkapun keresztül, scannelten e-mailen benyújtott kérelem formájában.

A gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek, mely jellemzően ügyfélkapus kapcsolatot jelent.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét, adószámát, számlázási címét,

b) a kivitelezéssel érintett terület pontos megnevezését, igénybevétel célját,

c) a közterülettel kapcsolatban a munka mennyiségét, valamint az elhelyezendő vezeték    hossszát, igénybevétel célját,

d) a közterületen végzett munka kezdési és befejezési időpontját,

e) a szakipari munkát végző kivitelező, valamint felelős építésvezető nevét,

f) a helyreállításért felelős személy neve, címe, telefonszámát.

A kérelemhez bekérhető:

a)      műszaki leírás és műszaki rajz,

b)      közműegyeztetési jegyzőkönyvek,

Közműegyeztetések hiányában és a kivitelezés kezdési és befejezési időpontjának megadása nélkül előzetes közútkezelői hozzájárulást van módunkban kiadni, amivel tényleges munkavégzést nem lehet folytatni.

A közterületen engedélytől, hozzájárulástól eltérő, illetve engedély, hozzájárulás nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani.

Ügyintézési határidő: 8 nap , illetve 21 nap.

A kérelmet tartalmazó műszaki dokumentáción felül, amennyiben a munkavégzés során a közút felbontása válik szükségessé, az engedélyező forgalomtechnikai tervet kérhet, melyet a kérelmezőnek kell elkészíttetnie.

A közterületek felett, vagy alatti közművezeték vagy közmű létesítmény építése, átépítése, bontása esetén a közterület-használat rendjéről szóló 39/2005. (XII.15.) önkormányai rendelet 2. melléklet v)-w) pontjában meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere nevében eljárva az ügyintézés Békéscsaba Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Osztályán történik.

A közterület bontási kérelem ellen Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos ügyek a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 39/2005. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete alapján a polgármester hatáskörébe tartoznak. A közútkezelői hozzájárulást a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Közterületet engedély nélkül felbontani, igénybe venni csak közmű üzemzavarának halasztását nem tűrő elhárítási munkálatainak elvégzése érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett bontást, igénybevételt 24 órán belül Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a bontás/igénybevétel helyét, kezdetét, helyreállítás várható időpontját. A bejelentéshez csatolni kell a felbontott/igénybe vett terület beazonosíthatóságára alkalmas dokumentumokat.

A közútkezelői hozzájárulás kiadásához a kitöltött közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a közműegyeztetésekkel, műszaki leírással és műszaki rajzzal együtt Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani.

Közműegyeztetések hiányában és a kivitelezés kezdési és befejezési időpontjának megadása nélkül előzetes közútkezelői hozzájárulást van módunkban kiadni, amivel tényleges munkavégzést nem lehet folytatni.

Az ügy indítása jellemzően kérelemre történik, meghatározott időtartamra szól. Visszavonásig érvényes engedély nem adható ki, de lehetősége van a használónak újból engedélyt kérni a használat folytatásához.

Kérjük a közterület bontási kérelemmel kapcsolatosan előzetes információért hívja a 66/886-733 telefonszámot.

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település