ÖKÉR - Helyi önkormányzatok által a közp. költségvetésből igénybevett támogatásokat érintő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel, gépjárműadó megosztással kapcs. keresetlevél, fellebbezés

Helyi önkormányzatok által a központi költségvetésből igénybevett támogatásokat érintő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel, valamint a gépjárműadó megosztásról szóló adatszolgáltatás elmulasztásával, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések, jogorvoslathoz kapcsolódó hiánypótlásra beadványok, jelzések.

Kulcsszavak: önkormányzat, támogatás, jogorvoslat, fellebbezés, keresetlevél, bírói felülvizsgálat, hiánypótlás, felügyeleti eljárás, felhívás

Helyi önkormányzatok

Fellebbezés

A helyi önkormányzat terhére a Magyar Államkincstár az önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága által hatósági döntésben megállapított visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséget illetően az államháztartásról szóló törvény jogorvoslatként lehetőséget biztosít a fellebbezésre.

A fellebbezést kötelező indokolni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A Kincstár központi szervének másodfokú döntése ellen nyitva áll a bírói felülvizsgálat lehetősége.

A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Kincstár területi szerveinek hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a fellebbezés elbírálására jogosult szerv és a felügyeleti szerv a Kincstár központi szerve.

A fellebbezést az első fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül, az azt meghozó hatóságnál, azaz a Magyar Államkincstár érintett önkormányzat székhelye szerint illetékes Megyei Igazgatóságánál kell benyújtani.

Keresetlevél

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a alapján a helyi önkormányzat - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a központi költségvetésből őt megillető támogatásokkal, valamint a gépjárműadó megosztásról szóló adatszolgáltatás elmulasztásával, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos ügyekben hozott véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. §-a alapján a keresetlevelet a vitatott döntés közlésétől számított 15 napon belül  az első fokon eljárt közigazgatási szervnél, azaz a Magyar Államkincstár érintett önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei igazgatóságánál kell benyújtani.

Keresetlevél kizárólag a Magyar Államkincstár MAKPER Hivatali Kapu (KRID: 434024334) megcímzésével elektronikus úton nyújtható be.

Felhívás esetén a felhívásban megjelölt teendők.

Fellebbezés esetén az első fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül;

Keresetlevél esetén a vitatott döntés közlésétől számított 15 napon belül;

Felhívás esetén a felhívásban megjelölt határidő

Fellebbezés, keresetlevél esetén

- Fellebbezés, keresetlevél, illetve amennyiben a fellebbezést, keresetet benyújtó szükségesnek tartja, a fellebbezés, kereset alátámasztására szolgáló dokumentumok;

Felhívásra hiánypótlás, nyilatkozattétel, egyéb dokumentumok benyújtása esetén

A felhívásban megjelölt dokumentumok

Valamennyi kérelem esetén

Jogi képviselő útján eljáró ügyfél esetén meghatalmazás az ügyfél részéről;

Az eljárás illetékmentes.

Felettes szerv:

Jogorvoslat:

Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény;

2011. évi CXCV. törvény;

2016. évi CL. törvény;

2017. évi I. törvény;

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet;

MÁK_ÖF