Bányászok egészségkárosodási járadéka iránti igény

Föld alatt végzett bányászati tevékenységgel összefüggésben keletkezett egészségkárosodás esetén járó ellátás.

Kulcsszavak: egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, bányászati tevékenység, bányász, járadék, egészségkárosodási

A bányászok egészségkárosodási járadékára két személyi kör jogosult.

Az első esetben, akinek:

 

második esetben, aki:

Ki kell tölteni az ellátás igényléshez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt, amelyhez mellékelni kell az egészségkárosodás vizsgálatához szükséges orvosi iratokat.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (K26) itt érhető el.

Az első esetben felsorolt jogosultsági feltételek szerinti igényérvényesítés esetén, az igénybejelentéssel egyidejűleg elő kell terjeszteni az egészségkárosodás vizsgálatához szükséges orvosi iratokat. Amennyiben ügyfél ezt elmulasztja és az erre irányuló hiánypótlási felhívásnak sem tesz eleget az eljárás megszűntetésre kerül. Az egészségkárosodási járadék iránti igényt annak a keresőtevékenységnek az időtartama alatt, vagy megszűnésétől számított 24 hónapon belül lehet érvényesíteni, amelynek időtartama alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A határidő elmulasztását követően bányászok egészségkárosodási járadék nem állapítható meg.

második esetben felsorolt jogosultsági feltételek szerinti igényérvényesítés esetén a járadék iránti kérelmet – amennyiben az egészségi állapotra vonatkozó komplex felülvizsgálatot elvégezték – a felülvizsgálat során hozott döntés véglegessé válásától számított 24 hónapon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztását követően bányászok egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.

Az első esetben felsorolt jogosultsági feltételek szerinti igényérvényesítés esetén az egészségkárosodási járadék iránti igényt annak a keresőtevékenységnek az időtartama alatt, vagy annak megszűnésétől számított 24 hónapon belül lehet érvényesíteni, amelynek időtartama alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A határidőbe nem számít bele

második esetben felsorolt jogosultsági feltételek szerinti igényérvényesítés esetén a járadék iránti kérelmet

A bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása és felülvizsgálata iránti eljárásban az ügyintézési határidő harmincöt munkanap, ha az eljárásban a kérelmező egészségkárosodásának mértékét szakkérdésként vizsgálni kell. Az ügyintézési határidő tizenhét munkanap az eljárásban, ha a kérelmező egészségkárosodásának mértékét nem kell megvizsgálni. Az ellátás megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Bányászok egészségkárosodási járadéka iránti igény elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az első esetben felsorolt jogosultsági feltételek szerinti igényérvényesítés esetén a kérelmezőnek csatolnia kell

második esetben felsorolt jogosultsági feltételek szerinti igényérvényesítés esetén a kérelmezőnek csatolnia kell

A bányászok egészségkárosodási járadéka iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Az ellátásra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF