Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  2020. július 1-jei hatállyal a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 


Az egyéni vállalkozói tevékenység olyan vállalkozási forma, amelynek keretében Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet végezhet.

Kulcsszavak: EVNY, egyéni vállalkozás, egyéni vállalkozás megkezdése, egyéni vállalkozás megkezdésének bejelentése, egyéni vállalkozás bejelentése

Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá Izland, Lichtenstein, Norvégia illetőleg Svájc nemzetközi szerződés alapján azonos jogállással bír.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen időponttól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az egyéni vállalkozók egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait, továbbá a nyilvántartás vezetését támogató informatikai szakrendszer, valamint az egyéni vállalkozói bejelentések megtételére szolgáló informatikai szakrendszer működtetése is átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz!

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el!

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - nyilvántartási szám és adószám alapján történő - lekérdezésére továbbra is lehetőség van honlapunkon (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).


Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését be lehet jelenteni:

A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!

A bejelentés során az alábbi adatokat szükséges megadni:

Ha elektronikus úton vagy az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatala (okmányiroda/kormányablak) által rendelkezésére bocsátott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, majd az egyéni vállalkozót – azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg – nyilvántartásba veszi, és elektronikus úton megküldi, vagy a Hatóság közreműködésével átadja a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Járási (fővárosi kerületi) hivatal, Belügyminisztérium

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.

Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

Nem lehet egyéni vállalkozó továbbá:

* Amennyiben a bejelentőt - a bejelentést megelőzően – bíróság letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélte és a büntetés, illetve a hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülés adatait illetően nincsenek pontos információi, úgy célszerű a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatairól tájékoztatást kérnie a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságtól akár postai úton - 1097 Budapest, Vaskapu u. 30/A. – illetve elektronikus úton, az A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás”  felületen.

A Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság írásos tájékoztatást ad a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokról, amit elektronikus úton vagy postai úton kézbesít az ügyfél által megadott címre. Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 25 nap.

Milyen feltételekhez kötött az adott gazdasági tevékenység végzése?

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése előtt szükséges ellenőrizni azt, hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély-, illetve bejelentés-köteles-e: (https://www.ksh.hu/ovtj_menu; http://engedelykoteles.mkik.hu/ )

Hol ellenőrizhetőek az egyéni vállalkozói tevékenység adatai?

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában (EVNY), mely az alábbi felületen érhető el: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

Szükséges-e egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezni?

Az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelező.

Az egyéni vállalkozói tevékenységet telefonon be lehet jelenteni?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton (telefon) nem folytatható le.

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyv

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

NAV