Pécs - Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg.

Kulcsszavak: Rendkívüli települési támogatás, Rendkívüli segély, Átmeneti segély, Szociális segély, Önkormányzati segély, Egyszeri segély, Egyszeri juttatás,

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, illetve nagykorú kérelmező.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani, melyhez rendelkezésre áll formanyomtatvány is.

A kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani.

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az ellátás visszafizetésére.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

A kérelemhez mellékelni kell:

A kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell bemutatni:

A család tagjainak jövedelemigazolását az alábbiak szerint kell benyújtani:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

 

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van.

Hajléktalan személyek ügyeiben az eljárás lefolytatására a III. számú Területi Szociális Központ illetékes.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy vagy család, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen tartós betegség, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása – miatt anyagi segítségre szorul, vagy az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került – különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt – anyagi segítségre szorul.

A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára:

Rendkívüli települési támogatás évente – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével – két alkalommal adható. Megállapítható a január – június és a július – december időszakban.

Az egy alkalommal kifizetésre kerülő rendkívüli települési támogatás összege – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével – nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-ánál, mely gyermeket nevelő családnál gyermekenként is megállapítható.

Az egy alkalommal megállapítható támogatás összege gyermeket nevelő család esetén nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

Települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy vagy család tárgyévben – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével – egy alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban.

A rendkívüli települési támogatás felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője, pártfogója, családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a rászoruló.

Méltányosságból részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében annak 220%-át és

A méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a lehet.

Méltányossági ügyekben a Közgyűlés Népjóléti és Sport Bizottsága dönt.

A kérelem benyújtásához rendelkezésre álló formanyomtatvány (a kérelmező által aláírva).

Pécs Település