Az ügyfél felügyeleti vizsgálatot kezdeményezhet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (E-ügyintézési tv.) biztosított jogainak sérelme esetén, vagy ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a kötelezettségeit oly módon szegi meg, hogy az az ügyfél jogát vagy jogos érdekét érinti. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan személy vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja vagy alkalmazottja, jogosult bejelentést tenni. Az ügyfél iForm formátumú elektronikus űrlapon nyújthatja be a bejelentését. Amennyiben rendelkezésre állnak a bejelentés előzményét tartalmazó dokumentumok, a bejelentés kivizsgálásának megkönnyítése érdekében célszerű ezeket csatolni. Az eljárás díj- és illetékmentes. Elektronikus Ügyintézési Felügyelet A Felügyelet az ügyfél bejelentését 15 napon belül megvizsgálja és hivatalból felügyeleti vizsgálatot indít, kivéve, ha megállapítja, hogy a) a bejelentés tárgyában nem rendelkezik hatáskörrel, b) a bejelentés alapját képező jogszabálysértés tárgyában jogorvoslati eljárás van folyamatban, vagy az érintett jogsértés tárgyában közigazgatási hatóság vagy bíróság már jogerősen döntött, kivéve, ha a jogerős döntés szerint a jogsértés nem minősül az ügy érdemére kiható eljárási szabályszegésnek, c) a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, d) a bejelentés névtelen, e) a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, f) az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz. A felügyeleti vizsgálat során a bejelentőt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyféli jogok nem illetik meg, de az eljárás eredményéről a Felügyelet tájékoztatja . Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet   elektronikus ügyintézést biztosító szerv : a) az államigazgatási szerv, b) a helyi önkormányzat, c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany, d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság, e) az alapvető jogok biztosa, f) az ügyészség, g) a közjegyző, h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda, i) a hegyközségek kivételével a köztestület, j) a közüzemi szolgáltató, k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany, valamint l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)–k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany; ügyfél: az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan személy vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja vagy alkalmazottja.