A 1996. évi LVII. Tv. 24. § szerinti összefonódást összeolvadás vagy beolvadás, valamint közös vállalkozás létrehozása esetén a közvetlen résztvevő, minden más esetben a vállalkozásrészt, illetve a közvetlen irányítást megszerző vagy az azt irányító vállalkozás köteles bejelenteni. A Gazdasági Versenyhivatal által közzétett összefonódás-bejelentési űrlapot szükséges benyújtania. A bejelentés-köteles összefonódások mindaddig nem hajthatók végre, amíg a Gazdasági Versenyhivatal az összefonódást tudomásul nem veszi. Ellenkező esetben a végrehajtási tilalom megsértése a versenytörvénybe ütköző jogsértést valósíthat meg, mely külön versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálható. A Gazdasági Versenyhivatal az összefonódás-bejelentés alapján nyolc napon belül dönt arról, hogy az összefonódást hatósági bizonyítvánnyal tudomásul veszi, a bejelentést visszautasítja, vagy további vizsgálat céljából versenyfelügyeleti eljárást indít. Az összefonódás bejelentéséhez a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett összefonódás-bejelentési űrlapot és annak mellékleteit szükséges benyújtani. Az űrlap és a kitöltését segítő útmutató elérhető a Gazdasági Versenyhivatal honlapján . Az összefonódás-bejelentés igazgatási szolgáltatási díja bejelentett összefonódásonként egy millió forint (1 000 000.-Ft). Gazdasági Versenyhivatal Az összefonódás-bejelentéssel kapcsolatos hatósági döntéssel szemben fellebbezésre nincs lehetőség. Az összefonódás-bejelentés megtételéhez további szakmai és eljárásjogi segítséget nyújtanak a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett közlemények és az űrlap kitöltésére szolgáló útmutatók. 1996. évi LVII . törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. Összefonódás : Vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha a) két vagy több előzőleg egymástól független vállalkozás összeolvad, az egyik a másikba beolvad, vagy a vállalkozás vállalkozásrésze a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik, b) egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítási jogot szerez valamely tőle független vállalkozás felett, vagy több, tőle független, de egymástól nem független vállalkozás felett, vagy c) több, egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amely egy önálló vállalkozás valamennyi funkcióját tartósan képes ellátni.