A 2018. július 1-jét követően letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához nyújtott támogatás igénylésére irányuló eljárás. A közlekedési alapismeretek vizsgát tett kérelmező, a kérelmező törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja. Jogosultsági feltételek A támogatást az a személy veheti igénybe, aki                 a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és                 a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, és magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy. Ki kell töltenie a KRESZ támogatás igényléséhez rendszeresített kérelmet, és a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló dokumentummal együtt benyújtani. Nem magyar állampolgárságú kérelmezőnek ezen túlmenően a személyazonosságát, egyes esetekben az országban tartózkodás jogcímét is igazolnia kell. A kérelmet a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított 1 éven belül kell benyújtani. A kérelmet elbíráló Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a döntését 20 napon belül hozza meg, megállapítás esetén a támogatás összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül utalja a kérelmező által megjelölt  belföldi bankszámlára. Kérelem (formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap) A közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló dokumentum. A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani. Nem magyar állampolgár kérelmező esetén az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata, meghatározott esetekben a Magyarországi tartózkodás státuszát igazoló okirat másolata. Az eljárás egyik szakaszában sincs fizetési kötelezettség, a támogatás iránti eljárás illeték- és költségmentes. Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése csak bírósági úton támadható meg. A döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon. A kérelem postai úton is előterjeszthető. A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni (Postacím: Budapest, 1820) Jogosultsági feltételek A támogatást az a személy veheti igénybe, aki                 a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és                 a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, és magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy. A támogatás mértéke A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítás és családtámogatás alhonlapján érhető el.  A papíralapú formanyomtatvány a következő linken érhető el:   Papíralapú formanyomtatványok a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény „B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt, „Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély; közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam; közlekedési alapismeretek vizsga: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.