A szolgáltatás igénybevételével elektronikus azonosítást követően elektronikus úton tehet nyilatkozatot arról, hogy a vezetői engedély első alkalommal történő kiadását automatikus hivatalbóli eljárás igénybevételével, vagy ezen lehetőség kizárásával, kérelemre kívánja intézni. Amennyiben az automatikus hivatalbóli eljárás lehetőségével él, a jelen nyilatkozat kitöltésével és hatóság részére történő elektronikus benyújtásával az az ezen eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozattételi kötelezettségének is eleget tesz Magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által. A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül történő azonosítással használhatja. A szolgáltatás felületén tudja megtenni az okmány kiállításához szükséges nyilatkozatokat, többek között arról, hogy kívánja-e igénybe venni az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét, vagy kizárja ezt az ügyintézési formát. Az eljárásban meg kell adnia, hogy az elkészült okmányt milyen címre kéri továbbítani. A nyilatkozattétel során megadhatja az e-mail címét, illetve SMS fogadására képes telefonszámát annak érdekében, hogy a hatóság kényelmi szolgáltatásként értesíthesse Önt a következő esetekben: - ha az eljárás lefolytatásához minden előfeltétel teljesült, de az okmánykiállításhoz szükséges fénykép- és aláírásadat még hiányzik, - ha az automatikus okmánykiállítást valamely kizáró ok miatt nem lehet elvégezni, - ha az automatikus okmánykiállítási eljárás során bejegyzésre került a vezetési jogosultsága, így azt belföldön már gyakorolhatja, - valamint a vezetői engedély okmánya kézbesítése megkezdődött az átvétel helyeként megjelölt kormányablakba/okmányirodába, vagy postázásra került a kért belföldi címre. E-mail cím, illetve telefonszám megadása nem kötelező, azonban ezen adatok hiányában a fenti értesítéseket a hatóság nem tudja megküldeni az Ön számára. Az e-mail cím, és a telefonszám adatok kezelése kizárólag az értesítések kiküldése céljából történik az engedély-nyilvántartásban, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően. A sikeres beküldést követően a visszaigazolás letölthető az oldalról, egyben a „Vezetési jogosultság megszerzése életút” gombra kattintva megtekintheti automatikus, hivatalbóli okmánykiállítási ügye állapotát. A közlekedési igazgatási eljárás jogszabály szerinti ügyintézési határideje 25 nap, a gyakorlatban azonban a vezetési jogosultság azonnal bejegyzésre kerül a nyilvántartásba, ha a vezetői engedély kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható – tehát valamennyi előfeltételre vonatkozó adat elektronikusan megérkezett a nyilvántartásba, és kizáró ok (pl. vezetési jogosultság szünetelése) sem áll fenn –, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. a vezetési jogosultság bejegyzésével egyidejűleg azonnal megindul az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás és a kiállított okmány 8 napon belül postázásra kerül. A nyilatkozat benyújtásakor semmilyen további dokumentum csatolására nincs szükség. Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás illetékmentes. Amennyiben Ön a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét megtagadja, akkor az ügye kérelemre, szintén illetékmentes eljárásban intézhető. Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárások az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kormányablak/okmányiroda hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Erről bővebben tájékozódhat a Kormányablak weboldalon. Amennyiben az ügyfél vezetői engedély okmány kiállítása céljából csak fényképet és aláírásadatot kíván rögzíttetni, vagy a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét megtagadja és kérelemre kívánja az ügyét elintézni, akkor arra bármely kormányablak/okmányiroda illetékes (országos illetékesség). Felettes szerv: megyei, fővárosi kormányhivatal. Jogorvoslat: a nyilvántartási bejegyzés és a kiállított vezetői engedély ellen nincs helye fellebbezésnek, azok tartalma közigazgatás per keretében támadható meg. Közigazgatási perben a Fővárosi, Budapest Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és a Veszprémi Törvényszékek járnak el regionális illetékességgel. A keresetlevelet az eljárt (ügyfél lakóhelye szerint illetékes) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához kell benyújtani, a vezetői engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás során a vezetői engedélyek kiállítását támogató informatikai szakrendszer automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül végzi el a teljes folyamatot az igényléstől kezdve az okmánygyártásig és kézbesítésig, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. Amennyiben Ön a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét kizárja, akkor a vezetői engedélye kiállítását személyes megjelenéssel, kérelemre, országos illetékesség mellett kezdeményezheti bármelyik kormányablakban/okmányirodában. A nyilatkozat kitöltését és beküldését követően Önnek a következő teendőket kell elvégeznie, amennyiben a nyilatkozat benyújtása előtt ezeket még nem tette meg: Sikeresen el kell végeznie az elsősegély-nyújtó vizsgát, vagy igazolnia kell mentességét a Magyar Vöröskeresztnél. Menjen el háziorvosához, vagy üzemorvosához, és kérjen egészségi alkalmassági vizsgálatot. Sikeresen el kell végeznie a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál (KAV) a vezetési kategóriára vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgát. Gondoskodjon egy 3 évnél nem régebbi, okmánykiállításhoz alkalmas digitális fénykép- és aláírásadat rendelkezésre állásáról. A hatóság az automatikus okmánykiállítási eljárás során megkísérli beszerezni Önről a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a 3 évnél nem régebbi, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa kiállításakor készült, a vezetői engedély automatikus kiállításához felhasználható fénykép- és aláírásadatot. Amennyiben a fénykép- és aláírásadat beszerzése nem volt sikeres ilyen módon, akkor a Nyilvántartó értesíti Önt erről az eljárási akadályról a nyilatkozatok között megadott elérhetőségei adatain (e-mail cím, SMS). Ha nem adott meg értesítési e-mail címet, vagy SMS fogadására képes telefonszámot, akkor a fénykép- és aláírás esetleges hiányáról a hatóság külön nem értesíti, ilyen esetben – ha a vezetői engedély okmányát nem kapta kézhez minden egyéb feltétel (igazolás(ok), nyilatkozatok) teljesítését követő legfeljebb 15 napon belül - javasolt elvégezni a digitális fénykép- és aláírásadat-felvételezést a következő pontban említett módok valamelyikén. Gondoskodhat akár előre is a 3 évnél nem régebbi digitális fénykép- és aláírásadat rendelkezésre állásáról, hogy az automatikus okmánykiállításnak biztosan ne jelentse akadályát ezen adatok hiánya. Ezt intézheti akár otthonról a videotechnológián keresztül történő egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szolgáltatáson keresztül, vagy befáradhat bármely kormányablakba/okmányirodába, önálló képfelvételezési eljárás céljából. Az okmánykiállításhoz szükséges fénykép- és aláírásadat elektronikus úton történő elkészítéséhez a www.magyarorszag.hu weboldalon az „Okmányok” menüpont alatt talál további információkat.   Az első három pontban említett igazolásokat nem kell külön benyújtania a Nyilvántartónak, illetve az okmányirodához/kormányablakhoz, mivel a 2021.02.01. napja után megszerzett igazolásokat a kiállító szervek elektronikus úton megküldik az engedély-nyilvántartásba. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem rendelkezik bejelentett érvényes magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel (lakcímigazolvánnyal), de a szokásos tartózkodási helye Magyarország, és van érvényes tartózkodási okmánya (tartózkodási engedély), valamint bejelentett magyarországi szálláshelye, akkor a hivatalbóli okmánykiállítási eljárást jelenleg az illetékes kormányablakba/okmányirodába befáradva tudja igénybe venni, hivatalbóli eljárás keretében. Amennyiben szokásos tartózkodási helye nem Magyarország, akkor az okmánykiállítási ügyben a magyar hatóság nem járhat el, ilyen esetben ügyét a szokásos tartózkodási helye szerinti államban intézheti. Ebben az esetben a járművezetői vizsgát is a szokásos tartózkodási helye szerinti országban célszerű letennie. Felhívjuk a figyelmét, hogy a vezetési jogosultsága attól az időponttól áll fenn, amikor az az engedély-nyilvántartásba bejegyzésre került. Erről kényelmi szolgáltatásként e-mail, vagy SMS-értesítést küld Önnek a hatóság, ha Ön az ehhez szükséges adatait a nyilatkozattétel során megadta. Amennyiben nem adott meg értesítési e-mail címet, vagy SMS fogadására képes telefonszámot, akkor a vezetési jogosultság bejegyzés időpontjáról a hatóság külön nem értesíti. Vezetési jogosultsága az okmány birtokban tartása nélkül is gyakorolható belföldön, a nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától kezdve, az okmány kézhezvételéig, de legfeljebb a bejegyzéstől számított 30 napig. Külföldön a vezetői engedély kézhezvételét követően vezethet, amelyet vezetés közben magánál kell tartania. 1999. évi LXXXIV. törvény - a közúti közlekedési nyilvántartásról 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről 24/2005. GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól  13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról. Vezetői engedély automatikus kiállítása: a vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint új kategória Magyarországon történt megszerzése, az egészségi alkalmasság meghosszabbítása vagy – az anyakönyvvezető által felvételezett és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv útján továbbított adatok alapján – házasságkötésből eredő névváltozás miatti vezetői engedély csere esetén a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett; A vezetői engedély kiadása első alkalommal: vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által.