Az általános közigazgatási rendtartás szerinti ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevél benyújtására az az ügyfél jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti. A keresetlevelet a Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyeletéhez, az illetékes bíróságnak címezve kell eljuttatni. A keresetlevelet természetes személy ügyfelek postai úton, vagy az erre a célra rendszeresített űrlapon keresztül nyújthatják be. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (2) bekezdésében felsorolt szervek esetében az elektronikus kapcsolattartás kötelező. A döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a keresetlevelet benyújtani. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,  a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,  b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve  c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges. Az eljárás illetékköteles, melynek összege 30.000 forint. Az illetéket előzetesen leróni nem kell, azt annak kell megfizetnie, akit a bíróság erre kötelez. Hatáskörrel és Illetékességgel rendelkező törvényszék közigazgatási kollégiuma. Törvényben meghatározott esetekben a Kúria. Illetékes közigazgatási bíróság A keresetlevélnek tartalmaznia kell: a) az eljáró bíróság megjelölését, b) a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét, c) az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, d) a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot, e) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, f) a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és g) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. Amennyiben a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.  Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény Közigazgatási hatósági ügy: az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti. Kereseti kérelem: A felperesnek a bírósághoz címzett kérelme a közigazgatási ügyben felmerült jogvita eldöntésere (közigazgatási jogvita), a közigazgatási per megindulásának elengedhetetlen előfeltétele. A pert a keresetlevéllel kell megindítani. Perképesség: A perben fél az lehet, akit a polgári jog vagy a közigazgatási jog szabályai szerint jogok illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek, továbbá az a közigazgatási szerv, amely önálló közigazgatási feladat- és hatáskörrel rendelkezik. Felperes: a per megindítására jogosult, perképességgel rendelkező fél.  Alperes: Az a fél, aki ellen a bírósági peres eljárást megindították a közigazgatási perben. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította.