Felvétel a kamarába az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alapján 14. § (1) A szakmai kamara tagja lehet az, aki a) magyar oktatási intézményben a választott kamarai tagság szerinti egészségügyi képesítést, szakképesítést megszerezte, vagy akinek külföldön szerzett, egészségügyi képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetőleg egészségügyi szakképesítését elismerték, b) az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásban szerepel, c) Magyarország területén a választott kamarai tagságnak megfelelő egészségügyi képesítéshez, szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni, d) az alapszabályban meghatározott módon az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti, és e) az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri. A felvételét kérő gyógyszerész a tagsági viszony létesítésre rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Területi Szervezete részére. Erre lehetőség van: e-ügyintézés keretében postai úton személyesen Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alapján, 14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. 16. § (3) A területi szervezet a tagfelvétel tárgyában a felvételi kérelem megérkezését követő naptól számított 15 napon belül dönt. Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok). - kitöltött tagsági viszony létesítésre rendszeresített kérelem, és mellékletei. Amennyiben a kérelmező korábban még nem voltam tagja a Magyar Gyógyszerész(i) Kamarának, úgy az illetékről szóló 1990. évi XCIII törvény 33 § (1) alapján illetékmentesség illeti meg. Az eljárási illeték mértéke 3.000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában a kérelemre kell ragasztani vagy  elektronikus úton indított eljárás esetén banki átutalással a Magyar Államkincstár 10032000- 01012107 Eljárási illetékbevételi számlára kell megfizetni. (A közlemény rovatban az alapnyilvántartási szám kötelezően feltüntetendő és kérjük az átutalást igazoló bizonylat másolatának megküldését) Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökség cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B telefon: +36 1 351 94 83 e-mail: hivatal@mgyk.hu E-ügyintézés kapcsolati adatok: hosszú név: Magyar Gyógyszerészi Kamara rövid név: MGYK KRID szám: 338169369 A tagsági viszony megszüntetésére irányuló kérelem postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja: válassza a személyes ügyintézés lehetőséget az oldal tetején a www.mgyk.hu honlap Tagsági viszonnyal kapcsolatos nyomtatványok oldalán elérhető űrlapot kinyomtatni értelemszerűen kitölteni minden oldalát aláírni az űrlapon feltüntetett mellékleteket csatolni az illetékes területi szervezet részére legalább ajánlott küldeményként eljuttatni   2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről